Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Чип-чип, чипчелер
 
Белял Мамбет
 
Чип-чип, чип-чип, чипчелер,
Ем сепейик сизлерге.
Чивильдешип азбарда,
Зевк беринъиз бизлерге.
 
Багълама:
Тез-тез осюнъ, чипчелер,
Биз йымырта севемиз.
Шунынъ ичюн сизге чокъ  (2 кере)
Тары,дюгю сепемиз.
 
Тары, дюгю – не керек,
Эписини тапармыз,
Ашап, ойнап юринъиз, 
Сонъ кумеске къапармыз.
Багълама.
 
Саба олур, кене де
Кенъ азбарда кезерсиз.
Кунь бою кенъ къорада
Юре-юре безерсиз.
Багълама.

Категория

Источник
http://anaurt.com