Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Алим Фетислямов 1905 сенеси Керчь уездининъ Садыр Багъйй коюнде догъды. Орта тасильни койде олгъан Алим Фетислямов 1927 сенеси Акъмесджит педагогика институтына кире. Оны мувафакъиетли битирген сонъ, аспирантурада окъуй ве дженк башлангъангъа къадар бу институтта дерс бере. Бютюн бу йыллар ичинде иджадиет ишлернен де огъраша.

Алим Фетислямов эдебиятшынаслыгъымызныны ве тенкъитчилигенсизни илерилетювге дегерли иссе къашкъан алимдыр. Алимнинъ бир чокъ макъалелери халкъ агъыз яратыджылыгъына багъышлангъандыр.

Алим Фетислямов эдебиятшынаслыкънен огърашыркен, бир сыра оригинал эсерлер де яратты. Онынъ белли эсерлеринден «Колхлъ ичюн куреш» ве янъы аят къуруджылыгъы меселелерине багъышлангъан «Бавбек» повести (1935) айры китап алында дердж олунгъан эдилер.

1939 сенеси Алим Фетислямов Ленинград университетинде «Земане къырымтатар поэзиясы» мевзусында диссертация къорчалап, филология илимлери намзети олды.

Улу Ватан дженки башлагъанынен, Алим Фетислямов элине силя алып, джебэге кетти. Дженктен сонъ сюргюнликте омюр кечирди. О, Языджылар бирлигининъ азасы эди.

Алим Фетислямов 1966 сенеси иджретте вефат этти.

Категория

Источник
http://anaurt.com