Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ТАТАР ОДЖАСЫНА
Эй, заваллы, кунь корьмеген факъыр татар оджасы, 
Мухтадж сагъа бу миллетнинъ къарысы эм къоджасы.
 
Сенсинъ онынъ келеджегин кечкениндай этеджек, 
Корекчи бир къарт чобандай джол корьсетип кетеджек!
 
Лякин сени джаиль миллет такъдир этмей, къарамай, 
Сенинъ айткъан акъ сёзлеринъ озь ишине ярамай.
 
Инсан этмек ичюн халкънынъ алайын бир пичимде, 
Басыкъ, алчакъ бастырыкъдай бир мектепнинъ ичинде,
 
Оксюз татар балаларын топлагъансынъ башынъа, 
Язмагъа сёз тапылмайджакъ сенинъ тюрбе ташынъа.
 
Сен джан чекиш мектебинъде, ёрулма ич, бильги сач, 
Эвинъдеки ананъ, бабанъ, баланъ, къарынъ бола ач...
 
Тиленгендай джуресинъ сен язда, къышта, боранда, 
Сенинъ эвинъ, энъ мушкюль бир кунь кечирген къоранта...
 
Утансынлар бу миллетнинъ къалын къурсакъ байлары, 
Къолтугъында эр бирининъ кягьыт акъча тайлары.
 
Джан дарысы беллегенлер шу темельсиз параны, 
Сен сарасынъ шундайларнынъ коксюндеки яраны.
 
Миллет ичюн верем къапа, козьлеринъде арта яш, 
Мугъайма сен бу къорлукъкъа, эй федаи, аркъадаш...
 
Сен бу халкънынъ эм анасы, эм бабасы, башысынъ, 
Келеджекнинъ йыкъылмайджакъ къавий темель ташысынъ!..
 
Шимди сенинъ къыйметинъ ёкъ, кунюнъ мушкюль болса да, 
Бизлер ичюн гуль савлугъынъ бир чичекдай солса да,
 
Мумкюн тугуль бу халкъ сени бир кунь такъдир этеджек, 
Иште, джашлыкъ о куньден сонъ макъсадына джетеджек.
Январь 3, 1921, Акъмесджит
 

Категория

Источник
http://anaurt.com