Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Багъчасарайдаки 5-нджи умумтасиль мектебинде бир чокъ чешит тедбирлер кечириле. Кеченлерде "Ана тилим - гъурурым" шиары алтында тиль ве эдебият афтасы отькерильди.
Башлангъыч сыныф балаларынынъ иштиракинен отькерильген тедбирге бала шаиреси Васфие Къыпчакъова ве шеэрдеки 8-нджи бала багъчасынынъ миллий группасы давет этильди. Тедбирни алып баргъан Диляра оджа Алиева миллий урба кийип, эр бир чыкъышны шиирий жанрда илян этти. Талебелер Васфие Къыпчакъованынъ шиирлеринден парчалар окъудылар, 4-нджи сыныф талебелери исе "Алма" икяесини саналаштырдылар. Башлангъыч сыныф оджалары Ф. Мустафаева, Э. Абдуллаева, В. Кадырова, А. Ибрагимова, Г. Асанова талебелеринен бераберликте меракълы чыкъышлар азырладылар.
Шаире В. Къыпчакъова оджаларнынъ къыймети акъкъында айтып, талебелерге яхшы окъуп, Ватанымызнынъ акъикъий саиплери олмаларыны джан-юректен тиледи.
Тедбирде Багъчасарай шеэр къырымтатар китапханесининъ хадими А. Татарова азырлагъан "Ана тилим - миллетимнинъ джаныдыр" мевзусында китап сергиси нумайыш этильди. Авескяр йырджы Гульнар ханым Муртазаеванынъ ­иджрасында эски халкъ йырлары, Динара Эдемова ве Реяна Мамутованынъ "Хайтарма" оюны тедбирни пек яраштырды. Ана тилимизни джанландырмакъ ве онъа севги ашламакъ ичюн бойле тедбирлернинъ эмиети пек буюктир.
 
 
Bağçasaraydaki 5-nci umumtasil mektebinde bir çoq çeşit tedbirler keçirile. Keçenlerde "Ana tilim - ğururım" şiarı altında til ve edebiyat aftası ötkerildi.
Başlanğıç sınıf balalarınıñ iştirakinen ötkerilgen tedbirge bala şairesi Vasfiye Qıpçaqova ve şeerdeki 8-nci bala bağçasınıñ milliy gruppası davet etildi. Tedbirni alıp barğan Dilâra oca Aliyeva milliy urba kiyip, er bir çıqışnı şiiriy janrda ilân etti. Talebeler Vasfiye Qıpçaqovanıñ şiirlerinden parçalar oqudılar, 4-nci sınıf talebeleri ise "Alma" ikâyesini sanalaştırdılar. Başlanğıç sınıf ocaları F. Mustafayeva, E. Abdullayeva, V. Kadırova, A. İbragimova, G. Asanova talebelerinen beraberlikte meraqlı çıqışlar azırladılar.
Şaire V. Qıpçaqova ocalarnıñ qıymeti aqqında aytıp, talebelerge yahşı oqup, Vatanımıznıñ aqiqiy saipleri olmalarını can-yürekten tiledi.
Tedbirde Bağçasaray şeer qırımtatar kitaphanesiniñ hadimi A. Tatarova azırlağan "Ana tilim - milletimniñ canıdır" mevzusında kitap sergisi numayış etildi. Aveskâr yırcı Gülnar hanım Murtazayevanıñ ­icrasında eski halq yırları, Dinara Edemova ve Reyana Mamutovanıñ "Haytarma" oyunı tedbirni pek yaraştırdı. Ana tilimizni canlandırmaq ve oña sevgi aşlamaq içün böyle tedbirlerniñ emiyeti pek büyüktir.
Aliye TATAROVA,
Bağçasaray şeer qırımtatar kitaphanesiniñ hadimi

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org/?p=1704