Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Лугъат

 

Bağçasaray (ukraince Бахчисарай, rusça Бахчисарай) – cenüp-ğarbiy Qırımda tarihiy bir şeerdir, Qırım Hanlığınıñ sabıq paytahtı, Bağçasaray rayonınıñ merkezi. Qırımnıñ İçeri dağ sıralarınıñ capında, Çürük Suv özeniniñ yılğasında buluna. Qırımnıñ paytahtı olğan Aqmescit ve Bağçasaray arasındaki mesafe 38 km.
 
Coğrafiya
İqlim
İqlimi yarım qurğaqlı, issidir, yımşaq qış ile. Yanvarniñ orta arareti +0,3 °C, İyülniñ orta arareti +21,7 °C. Yağanaqlarnıñ orta yıllıq derecesi 500 mm.
Tarih
Bugünki Bağçasaray toprağında evel-ezelden bir qaç meskün yer bar edi. XVI asırnıñ birinci yarımında şeer meydanğa kelgen vaqıtta üç esas meskün yer bar edi: Qırq Yer qalesi (şimdiki Çufut Qale), Salaçıq ve Eski Yurt köyleri. Salaçıqta ve Qırq Yerde Altın Ordu zamanlarından berli memuriy merkezler bar edi. XV ile XVI asırlarnıñ sıñırında I Meñli Geray Salaçıqtan iri paytaht yaptırmaq niyetinen anda qurucılıq başlattı. 1532 senesinece Salaçıq Qırım Hanlığınıñ paytahtı edi. İşbu senede Meñli Geraynıñ oğlu I Sahib Geray Salaçıqtan 2 km uzaqlıqta yañı han rezidentsiyasınıñ temelini qoydurıp onı Bağçasaray dep adlandırdı. Soñ yañı han rezidentsiyasınıñ etrafında şeer meydanğa keldi.
XVII asırnıñ ortalarında Bağçasarayda 2000 ev bar edi. Olardan üçte biri yunanlarnıñki edi. 1736 senesi Kristоf Minih yolbaşçılığı altında Rusiye ordusı şeerni bütünley yaqtı. Bugüngece saqlanılıp qalğan han saraynıñ yapıları 1740-1750 seneleri şeerniñ ğayrıdan tiklenüvi ketişatında quruldı. 1794 senesi Bağçasarayda 5 degirmen, furunlar, sepici, demirci, ayaqqap, tüfek ustahaneleri, bayağı ticaret evleri ve tükânlar, 17 kervan-saray bar edi.
XIX asırda ve XX asırnıñ başında şeer qırımtatarlarnıñ medeniy ve içtimaiy yaşayışlarınıñ merkezi edi. 1944 senesi mayıs 18 künündeki qırımtatar halqınıñ sürgünligine qadar Bağçasaray ealiniñ çoqluğını qırımtatarlar teşkil etken 3 şeerlerden biri (Qarasuvbazar ve Aluştanen beraber) edi.
 
Eali sayısınıñ dinamikası
1930 — 10 450 kişi (7420 qırımtatar, 1850 rus, 315 yeudi, 205 yunan, 185 ukrain, 50 alman, 30 ermeni, 30 bulğar, 365 başqaları).
1939 — 10 891 kişi
1989 — 25 363 kişi
2006 — 26 400 kişi
Rayonlarğa resmiy sayılmağan bölünüvi
Zemaneviy Bağçasaray meydanlığı tahminen teñ kelgen bölüklerden ibarettir. Bu – Eski şeer, Yañı şeer ve yañı qırımtatar maalleleridir. Eski şeer Çürük Suv özeniniñ tar deresinde buluna. Bağçasaraynıñ bu rayonı orta asırlardan qalma yerleşüvnen (yani tar, qıyış soqaqlarnen) ve eski, deñişmegen qırımtatar evlernen ayırıla. Ulu Vatan cenkinden soñ qurulğan maallelerge Yañı şeer deyler. Şeerniñ üçünci bölümini 1990 seneleri sürgünlikten qaytqan qırımtatarlar qurdılar. Cenkten soñ Eski Yurt, Aziz, Aqçoqraq ve Salaçıq (Staroselye) köyleri şeerniñ terkibine kirsetildiler.
 
Mahsus itibarğa lâyıq yerler
Hansaray - Qırım hanlarınıñ sarayı Bağçasaraynıñ eñ müim tarihiy abidesidir. Saraydaki Közyaş çeşmesi Aleksandr Puşkinniñ “Bağçasaray Çeşmesi” (rusça «Бахчисарайский фонтан») eserinde şereflengen. Salaçıq maallesinde Zıncırlı medrese ve onıñ yanındaki I Hacı Geraynıñ dürbesi buluna. Şeerniñ yanında erkekler hristian keşişhanesi (Свято-Успенский монастырь) ve orta asırlardan qalma Çufut Qale (sıq “qoba şeeri” olaraq adlandırıla) bar.
 
İçtimaiy saa
Şeerde ihtisasiy oquv yurtu, qurucılıq tehnikumı, tabiat evi, seyaat ve kezintiler bürosı çalışalar.
 
 
Багъчасарай (украиндже Бахчисарай, русча Бахчисарай) – дженюп-гъарбий Къырымда тарихий бир шеэрдир, Къырым Ханлыгъынынъ сабыкъ пайтахты, Багъчасарай районынынъ меркези. Къырымнынъ Ичери дагъ сыраларынынъ джапында, Чюрюк Сув озенининъ йылгъасында булуна. Къырымнынъ пайтахты олгъан Акъмесджит ве Багъчасарай арасындаки месафе 38 км.
 
Джогърафия
Икълим
Икълими ярым къургъакълы, иссидир, йымшакъ къыш иле. Январьнинъ орта арарети +0,3 °C, Июльнинъ орта арарети +21,7 °C. Ягъанакъларнынъ орта йыллыкъ дереджеси 500 мм.
Тарих
Бугуньки Багъчасарай топрагъында эвель-эзельден бир къач мескюн ер бар эди. XVI асырнынъ биринджи ярымында шеэр мейдангъа кельген вакъытта учь эсас мескюн ер бар эди: Къыркъ Ер къалеси (шимдики Чуфут Къале), Салачыкъ ве Эски Юрт койлери. Салачыкъта ве Къыркъ Ерде Алтын Орду заманларындан берли мемурий меркезлер бар эди. XV иле XVI асырларнынъ сынъырында I Менъли Герай Салачыкътан ири пайтахт яптырмакъ ниетинен анда къуруджылыкъ башлатты. 1532 сенесинедже Салачыкъ Къырым Ханлыгъынынъ пайтахты эди. Ишбу сенеде Менъли Герайнынъ огълу I Сахиб Герай Салачыкътан 2 км узакълыкъта янъы хан резиденциясынынъ темелини къойдурып оны Багъчасарай деп адландырды. Сонъ янъы хан резиденциясынынъ этрафында шеэр мейдангъа кельди.
XVII асырнынъ орталарында Багъчасарайда 2000 эв бар эди. Олардан учьте бири юнанларнынъки эди. 1736 сенеси Кристоф Миних ёлбашчылыгъы алтында Русие ордусы шеэрни бутюнлей якъты. Бугуньгедже сакъланылып къалгъан хан сарайнынъ япылары 1740-1750 сенелери шеэрнинъ гъайрыдан тикленюви кетишатында къурулды. 1794 сенеси Багъчасарайда 5 дегирмен, фурунлар, сепиджи, демирджи, аякъкъап, тюфек устаханелери, баягъы тиджарет эвлери ве тюкянлар, 17 керван-сарай бар эди.
XIX асырда ве XX асырнынъ башында шеэр къырымтатарларнынъ медений ве ичтимаий яшайышларынынъ меркези эди. 1944 сенеси майыс 18 кунюндеки къырымтатар халкъынынъ сюргюнлигине къадар Багъчасарай эалининъ чокълугъыны къырымтатарлар тешкиль эткен 3 шеэрлерден бири (Къарасувбазар ве Алуштанен берабер) эди.
 
Эали сайысынынъ динамикасы
1930 — 10 450 киши (7420 къырымтатар, 1850 рус, 315 еуди, 205 юнан, 185 украин, 50 алман, 30 эрмени, 30 булгъар, 365 башкъалары).
1939 — 10 891 киши
1989 — 25 363 киши
2006 — 26 400 киши
Районларгъа ресмий сайылмагъан болюнюви
Земаневий Багъчасарай мейданлыгъы тахминен тенъ кельген болюклерден ибареттир. Бу – Эски шеэр, Янъы шеэр ве янъы къырымтатар мааллелеридир. Эски шеэр Чюрюк Сув озенининъ тар дересинде булуна. Багъчасарайнынъ бу районы орта асырлардан къалма ерлешювнен (яни тар, къыйыш сокъакъларнен) ве эски, денъишмеген къырымтатар эвлернен айырыла. Улу Ватан дженкинден сонъ къурулгъан мааллелерге Янъы шеэр дейлер. Шеэрнинъ учюнджи болюмини 1990 сенелери сюргюнликтен къайткъан къырымтатарлар къурдылар. Дженктен сонъ Эски Юрт, Азиз, Акъчокъракъ ве Салачыкъ (Староселье) койлери шеэрнинъ теркибине кирсетильдилер.
 
Махсус итибаргъа ляйыкъ ерлер
Хансарай - Къырым ханларынынъ сарайы Багъчасарайнынъ энъ муим тарихий абидесидир. Сарайдаки Козьяш чешмеси Александр Пушкиннинъ "Багъчасарай Чешмеси" (русча «Бахчисарайский фонтан») эсеринде шерефленген. Салачыкъ мааллесинде Зынджырлы медресе ве онынъ янындаки I Хаджы Герайнынъ дюрбеси булуна. Шеэрнинъ янында эркеклер христиан кешишханеси (Свято-Успенский монастырь) ве орта асырлардан къалма Чуфут Къале (сыкъ "къоба шеэри" оларакъ адландырыла) бар.
 
Ичтимаий саа
Шеэрде ихтисасий окъув юрту, къуруджылыкъ техникумы, табиат эви, сеяат ве кезинтилер бюросы чалышалар.

 

 

Бахчисара́й (укр. Бахчисарай, крымскотат. Bağçasaray, Багъчасарай) — город в центральном Крыму, Украина, центр Бахчисарайского района, бывшая столица Крымского ханства. Название переводится с крымскотатарского как «сад-дворец» (bağça — сад, saray — дворец). Расположен в предгорьях, на склоне Внутренней гряды Крымских гор, в лесостепной местности, в долине притока Качи — реки Чурук-Су, в 30 км к юго-западу от крымской столицы
 
География
Климат
Климат предгорный, полузасушливый, тёплый, с мягкой зимой. Средняя температура воздуха в январе +0,8 °C, в июле +21,7 °C. Осадков — 500 мм в год.
 
История
На территории нынешнего Бахчисарая издавна существовало несколько поселений. К моменту образования города в первой половине XVI в. среди них было три основных: город-крепость Кырк-Ер на горном мысу (ныне известен как Чуфут-Кале), селение Салачик в ущелье у подножия Кырк-Ера и селение Эски-Юрт при выходе из долины. В Салачике и Кырк-Ере со времен Золотой Орды существовали административные центры. На рубеже XV и XVI веков хан Менгли I Герай развернул в Салачике городское строительство, планируя превратить его в крупный столичный центр. Статус столицы Крымского ханства селение Салачик сохраняло до 1532 года, когда сын Менгли Герая, Сахиб I Герай, основал новую ханскую резиденцию в двух километрах от Салачика, назвав ее Бахчисараем. Впоследствии вокруг новой ханской резиденции разросся столичный город.
В середине XVII века Бахчисарай состоял из 2000 домов, примерно треть из которых принадлежала грекам. В 1736 году город был полностью сожжён российской армией под командованием Миниха. Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки ханского дворца были сооружены в ходе восстановления города в 1740-е — 50-е годы. В 1794 году (через 11 лет после вхождения Крыма в состав Российской империи) в Бахчисарае было 5 мельниц, 20 пекарен, 13 кожевенных мастерских, 6 кузниц, портняжные, башмачные и оружейные мастерские, 2 винных ряда (грузинский и молдавский) в том месте, где позже был построен летний кинотеатр «Родина», многочисленные торговые дома и лавки, 17 караван-сараев для приезжих.
В годы Крымской войны Бахчисарай оказался в центре военных событий — неподалеку от города на реке Альме произошло первое сражение, в котором русские войска под командованием Меньшикова потерпели поражение. Во время обороны Севастополя, город принимал обозы с провиантом, снаряжением и ранеными — Ханский дворец и Успенский монастырь превратились в госпитали[2].
 
 
Улочка старого Бахчисарая. Слева виден традиционный двухэтажный дом, у которого второй этаж выступает над первым.
На протяжении XIX — начала XX веков город был центром культурной и общественной жизни крымских татар. Вплоть до депортации крымских татар 18 мая 1944 года Бахчисарай был одним из трёх (наряду с Карасубазаром и Алуштой) городов Крыма, в которых преобладало крымскотатарское население.
 
Население
1930 год — 10 450 чел. (7420 крымских татар, 1850 русских, 315 евреев, 205 греков, 185 украинцев, 50 немцев, 30 армян, 30 болгар, 365 прочих)
1939 год — 10 891 чел.
1989 год — 25 363 чел.
2006 год — 26 400 чел.
2011 год — 26 215 чел.
 
Неофициальное деление на районы
Современный Бахчисарай состоит из нескольких частей: Старого города, Нового города, Кизяковых Дач, новых кварталов (5-й, 6-й и 7-й микрорайоны).
Старый город расположен в узкой долине реки Чурук-Су, для него характерна сохранившаяся со средних веков традиционная планировка (узкие кривые улицы) и традиционные крымскотатарские дома.
Новым городом называют кварталы, построенные после Великой Отечественной войны. В этом районе преобладают частные «переселенческие» дома и блочные пятиэтажки-«хрущёвки».
Кизяки или Кизяковы Дачи (бывший посёлок Подгородное, до 1945 года Эски-Юрт). В этом районе, вытянутом вдоль железной дороги и автомобильного шоссе Симферополь-Севастополь преобладают частные «переселенческие» дома.
Четвёртая часть города построена 1990-е годы крымскими татарами, вернувшимися из мест депортации. Большой 6-й микрорайон (он же Хан-Чаир) расположен на плато на левом берегу Чурук-Су параллельно Старому городу. 7-й микрорайон меньше, он расположен на въезде в город со стороны Симферополя. В этих районах планировка улиц регулярная (все улицы прямые и пересекаются в основном под прямыми углами), а застройка состоит из частных домов с небольшими приусадебными участками.
В послевоенный период в городскую черту Бахчисарая вошли сёла Эски-Юрт, Ак-Чокрак, Азиз (часть Нового города) и Салачик (наиболее удалённая от центра вверх по течению реки часть Старого города).
 
Экономика
В Бахчисарае работают комбинат «Стройиндустрия» и винодельческий и хлебный заводы, эфиромасличный совхоз и «Дориндустрия», ныне находящиеся на грани закрытия. До распада СССР работали сокоэкстрактный, консервный, молочный заводы, а также шерстепрядильная фабрика.
Большую роль в экономике города играет туризм. Основные туристические объекты в городе — Ханский Дворец и Чуфут-Кале. Однако, Бахчисарай также популярен среди приверженцев активных видов отдыха (пешие маршруты, вело-туризм, скалолазанье). В последние годы выросло количество частных гостиниц и ресторанов, в основном с крымскотатарской или восточной кухней, расположенных в зоне Ханского Дворца и Чуфут-Кале.
 
Транспорт
Бахчисарай расположен на трассе Симферополь (25 км) — Севастополь (около 30 км). В Бахчисарае также начинается живописная дорога на Южный берег Крыма через Ай-Петри. В Бахчисарай можно добраться из Симферополя — пригородными электричками (около 1 часа), поездами дальнего следования (около 40 мин), автобусами (около 30 мин., отходят от Западной автостанции Симферополя) или личным автотранспортом (15-20 мин). Из Севастополя — пригородными электричками (около 1,5 часов), поездами дальнего следования (около 1 часа), рейсовыми автобусами, частным автотранспортом. По дороге из Бахчисарая в Ялту (через Ай-Петри) можно проехать только частным автотранспортом, рейсового сообщения на этой дороге нет.
Междугородние автобусы и маршрутные такси останавливаются на автостанции, расположенной на въезде в город со стороны Симферополя примерно в 2 км от центра.
Из города ходят регулярные маршрутные такси и автобусы на морское побережье (сёла Угловое, Песчаное, Вилино, Береговое, Любимовка) и в другие населенные пункты Бахчисарайского района.
Городской транспорт представлен маршрутными такси, такси. Маршрутные такси в основном работают на маршруте Чуфут-Кале,Старый Город — ЖД вокзал, автовокзал — Новый Город. Наиболее оптимальным транспортом являются маршрутные такси.
Наиболее частые маршруты:
Ханский дворец (от ЖД вокзала автобусом или маршрутным такси в направлении «Старый Город», «Староселье» или «Ханский дворец-музей», или такси).
Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Зынджирлы Медресе (от ЖД вокзала автобусом или маршрутным такси в направлении «Староселье». Возможно также доехать до Ханского Дворца и пройти пешком ок. 2 км, или такси)
Новый город (от ЖД вокзала любым транспортом в направлении «Новый город»)
6-й микрорайон (от ЖД вокзала автобусом или маршрутным такси)
7-й микрорайон (от ЖД вокзала автобусом или маршрутным такси)
 
Достопримечательности
Главным историческим памятником и туристическим объектом Бахчисарая является дворец крымских ханов — Хансарай. Фонтан слёз в ханском дворце прославлен в романтической поэме Александра Сергеевича Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1822 год). Важным историческим памятником Бахчисарая является Зынджирлы Медресе — после реставрации музей открыл туристам свои гостеприимные двери. В городе много мечетей, среди них можно выделить Хан-Джами и Тахталы-Джами. Во времена фашистской оккупации немцами из Ханского дворца была вывезена богатейшая коллекция экспонатов, в том числе большая нумизматическая коллекция, известная на весь мир, расшитые золотом древние одежды и украшения, археологические древности, и не найдена до сих пор. С особой тщательностью отбирались экспонаты, свидетельствовавшие о проживании вест-готов в Крыму. Нынешняя экспозиция собиралась уже в послевоенное время.
Вблизи города также расположены Свято-Успенский мужской монастырь и средневековая крепость (часто именуемая пещерным городом) Чуфут-Кале.
 
Социальная сфера
В городе работают строительный техникум, профессионально-техническое училище, 5 средних общеобразовательных школ (из них четыре с русским и одна с крымскотатарским языком обучения), центральная районная библиотека, дом природы, турбаза, бюро путешествий и экскурсий, несколько частных гостиниц. Вокруг Ханского Дворца и Чуфут-Кале функционирует большое количество небольших частных ресторанов, в основном с крымскотатарской и восточной кухней. В городе имеется восемь гостиниц: «Мераба», «Автомобилист», «Ашлама-Сарай», «Бахчисарай», «Диляра-Ханум», «Изабелла», «Привал», мотель «Ильми»
Работает городской информационный сайт — «Мой Бахчисарай», на котором можно узнать новости современного города, а также прочитать о его истории.
 

Категория

Источник
http://crh.wikipedia.org/