Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Бу йыл къырымтатар шиириетининъ энъ танылгъан сымаларындан бири - шаир Эшреф Шемьи-заденинъ 100 йыллыгъы мунасебетинен Къырым боюн­джа бир сыра тедбирлер йыл девамында отькерильмекте. Бойле тедбирлерден бириси кечкен афта Къурман районындаки Буюк-Онлар (Октябрьское) къасабасынынъ китапханесинде олып кечти.
 
Ерли рус тилли ве 3 санлы миллий къырымтатар мектебининъ талебелери Эшреф Шемьи-заденинъ шиирлеринден нумюнелерни къырымтатар, украин ве рус тиллеринде окъудылар. Миллий мектепнинъ талебелери халкъ тюркюлеримизни йырладылар.
И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар китапханеси окъув залынынъ мудири Лиля Къадырова, Къырымтатар языджылары бирлигининъ векили Сейран Сулейман ве 3 санлы миллий мектепнинъ мудири Алиме Смедляева чыкъышта булунаракъ, Эшреф Шемьи-заденинъ эсерлери къырымтатар эдебиятынынъ байлыгъы олып, оны келеят­къан несиль мытлакъа огренмек кереклигини къайд эттилер. С. Сулейман ерли миллий мектепке Къырымтатар языджылары бирлиги адындан базы янъы чыкъкъан китапларны бахшыш оларакъ такъдим этти.
Тедбирде Буюк-Онлар миллий мектебининъ талебелери Э. Шемьи-заденинъ «Аслыхан» поэмасы боюн­джа саналаштырманы косьтерип, озь истидатлы оюнларынен эр кесни хошнут къалдырдылар.
Шуны къайд этмели ки, И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар китапханеси ве Буюк-Онлардаки китапхане тешеббюсинен отькерильген бу тедбир юксек севиеде олып кечти. Тедбирни Буюк-Онлар китапханесиндеки къырымтатар тили ве эдебияты кафедрасынынъ хадими Семае Къуртсеитова алып барды.
Озь мухбиримиз.

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org/