Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Дженап азретлери театр акъкъында о дюньягъа кельгенден берли не къадар медхиелер окъулса да, олар эп бир онынъ акъикъий муджизесини ачып косьтермеге аджизлер. О айрыджа бир алем, онынъ озь къанунлары, озь укюмдарлары, озь къуллары бар. Эр сене мартнынъ сонъунда Халкъара театр кунюнде къырымлы театр  артистлери де Къырымтатар академик музыкалы драма театрине топланып, бир-бирлерини ха­йырлайлар, вазифедар шахысларнынъ базыда самимий, базыда джан сыкъыджы селямлав сёзлерини динълейлер ве акълы къазанылгъан мукяфатларны алалар.
Юксек мукяфатларгъа такъдим этильгенлер арасында бизим  къырымтатар артистлеримиз де аз дегиль.  Къырымтатар академик музыкалы драма театрининъ артистлеринден  Чалбанов Къырымда нам къазангъан артист унванына, Къырым Назирлер шурасынынъ Фахрий ярлыгъына  Фатма Асанова,  Украина Президентининъ Къырымдаки даимий векилининъ Тешеккюрнамесине  Мунир Аблаев, Ленуре Мустафаева, Къырым Медениет назирлигининъ Фахрий ярлыгъына Айше Аблаева, Украина музыкалы театрининъ артисти Зарема Меджитова ве дигерлери такъдим этильдилер.
Кечкен сене Эшреф Шемьи-заденинъ "Аслыхан" дестанынынъ саналаштырылмасы театримизнинъ омюринде парлакъ бир вакъиа олды. Спектаклде башроль и иджра эткен Эллина Мустафаева "Биринджи планлы энъ яхшы къадын ролю" номинациясында  мукяфатны, спектаклни саналаштыргъан режиссёр Ринат Бекташев "Энъ яхшы режиссёр" номинациясында мукяфатларны къазандылар.
Тантаналы тедбир белли тележурналист Арзы Селимова дженктен эвельки театримизнинъ артисткасы, мешур Налбандовлар сюлялесининъ истидатлы векили докъсан яшлы Сание апте Налбандова акъ­къындаки левханы  гурьдели эльчырпмаларнен, левханынъ санагъа котерильген баш къараманы "Театр къарты" (Старейшина театра) номинациясынынъ гъалиби Сание аптени исе аякъ устюнде алгъышларнен къаршыладылар. Мутебер артисткамызны Санагъа озгъар­гъан "Маарифчи" бирлешмесининъ азасы Бейи Ильясова театр салонындаки бутюн артистлерни Миллий Меджлиснинъ медениет ве маариф идареси адындан самимий хайырлап,   дюньяны гузеллик къуртаргъаны эр кеске белли, лякин бу ишни ондан да зияде театр беджергенини къайд этип, артистлернинъ аякълары астына чечеклер къойды.
Иште, март 30 куню миллий театримизде Мельпомена азретлерининъ садыкъ къуллары адына чокъ гузель  сёзлер, шенъ кулькю, йырлар ве ша­къалар  янъгъырады. Виват, театр, виват!
 
 
Cenap azretleri teatr aqqında o dünyağa kelgenden berli ne qadar medhiyeler oqulsa da, olar ep bir onıñ aqiqiy mücizesini açıp köstermege acizler. O ayrıca bir alem, onıñ öz qanunları, öz ükümdarları, öz qulları bar. Er sene martnıñ soñunda Halqara teatr kününde qırımlı teatr  artistleri de Qırımtatar akademik muzıkalı drama teatrine toplanıp, bir-birlerini ha­yırlaylar, vazifedar şahıslarnıñ bazıda samimiy, bazıda can sıqıcı selâmlav sözlerini diñleyler ve aqlı qazanılğan mukâfatlarnı alalar.
Yüksek mukâfatlarğa taqdim etilgenler arasında bizim  qırımtatar artistlerimiz de az degil.  Qırımtatar akademik muzıkalı drama teatriniñ artistlerinden  Çalbanov Qırımda nam qazanğan artist unvanına, Qırım Nazirler şurasınıñ Fahriy yarlığına  Fatma Asanova,  Ukraina Prezidentiniñ Qırımdaki daimiy vekiliniñ Teşekkürnamesine  Münir Ablayev, Lenure Mustafayeva, Qırım Medeniyet nazirliginiñ Fahriy yarlığına Ayşe Ablayeva, Ukraina muzıkalı teatriniñ artisti Zarema Mecitova ve digerleri taqdim etildiler.
Keçken sene Eşref Şemi-zadeniñ "Aslıhan" destanınıñ sanalaştırılması teatrimizniñ ömürinde parlaq bir vaqia oldı. Spektaklde baş rolni icra etken Ellina Mustafayeva "Birinci planlı eñ yahşı qadın rolü" nominatsiyasında  mukâfatnı, spektaklni sanalaştırğan rejissör Rinat Bektaşev "Eñ yahşı rejissör" nominatsiyasında mukâfatlarnı qazandılar.
Tantanalı tedbir belli telejurnalist Arzı Selimova cenkten evelki teatrimizniñ artistkası, meşur Nalbandovlar sülâlesiniñ istidatlı vekili doqsan yaşlı Saniye apte Nalbandova aq­qındaki levhanı  gürdeli elçırpmalarnen, levhanıñ sanağa köterilgen baş qaramanı "Teatr qartı" (Stareyşina teatra) nominatsiyasınıñ ğalibi Saniye apteni ise ayaq üstünde alğışlarnen qarşıladılar. Müteber artistkamıznı Sanağa ozğar­ğan "Maarifçi" birleşmesiniñ azası Beyi İlyasova teatr salonındaki bütün artistlerni Milliy Meclisniñ medeniyet ve maarif idaresi adından samimiy hayırlap,   dünyanı güzellik qurtarğanı er keske belli, lâkin bu işni ondan da ziyade teatr becergenini qayd etip, artistlerniñ ayaqları astına çeçekler qoydı.
İşte, mart 30 künü milliy teatrimizde Melpomena azretleriniñ sadıq qulları adına çoq güzel  sözler, şeñ külkü, yırlar ve şa­qalar  yañğıradı. Vivat, teatr, vivat!
 
Zera BEKİROVA

Категория

Источник
http://medeniye.org/node/980