Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Такъдимлер, такъдимлер…
Керчектен де июль айы презентацияларгъа, кимдир оларны такъдим, кимдир козьайдын, деп адландырыр, пек зенгин олды.
Июль 9 куню Бутюнукраин информацион-медений меркезде шаир Шерьян Алининъ кеченлерде Бекир Чобан-заде адына мукяфаткъа ляйыкъ танылгъан  Киевдеки «Этнос» миллий азлыкълар тиллеринде эдебият нешриятында къырымтатар ве украин тиллеринде дюнья юзю корьген «Эки дюнья арасында» адлы шиирлер джыйынтыгъы такъдим этильди. Украин тилине шиирлернинъ эксериетини шиириетимизнинъ буюк мухлиси Микола Мирошниченко терджиме эткен ве китапкъа кириш сёзю де язгъан.
Меркезде топлангъан шаир ве языджыларымыз, оджалар ве Шерьян агъа реберлик япкъан «Ильхам» эдебий клубынынъ иштиракчилери, И.Гаспринский адына китапханенинъ хадимлери, меркезнинъ ребери  ве хадимлери  муэллифни китап иле самимий хайырлап, украинджеге терджименинъ мусбет ве менфий тарафларыны да косьтердилер. Белли йырджымыз Рустем Меметов та Озьбекистанда Шерьян Алининъ сёзлерине бестекяр Яя Шерфединов музыкасыны язгъан ве озь вакътында Сабрие Эре­джепова йырлагъан «Мавы далгъалар» йырыны хатырлатты. Шаирнинъ торуны Фатиме исе къартбабасынынъ шиирлерини къырымтатар ве украин тиллеринде окъуды. Сонъра шаирнинъ озю де бир сыра шиирлерини окъуды, украиндже терджимесини исе шаир Аркадий Вакуленко иджра этти. Тедбирни меркезнинъ хадими Сабрие Къандымова алып барды.
«Къайгъым айдын» ве  «Тылсымлы къасиде»
Эгер Шерьян Али китабынынъ такъдими  адеттекиси киби тантаналы кечкен олса, экинджи куню Джумхуриет къырымтатар китапханесинде белли нашир ве шаир Валерий Басыровнынъ да эки тильде «Къайгъым айдын» шиирлер джыйынтыгъынынъ такъдими адден-тыш бир шекильде, бутюн алышылгъан къаиделерден четленгени алда, шенъ-шерамет муитте кечти.
Энди докъузынджы шиирлер джыйынтыгъыны нешир эткен Валерий Магафуровичнинъ айткъанына коре, мезкюр китап чыкъмасынынъ себепчиси ичиндеки шиирлерни къырымтатарджагъа чевирген Аблязиз Велиев олгъан. Иште, такъдимде китапнынъ муэллифи биринджи чыкъышта булунып, шиирлерини окъуп башлады. Къырымтатар тилинде олар терджиманнынъ иджрасында янъгъырадылар.
Такъдимде нашир Валерий Басыровнынъ хайырсеверлиги, яни «Доля» нешриятында генчлернинъ дюнья юзю корьген бутюн джыйынтыкълары бедава басылгъаны ве наширнинъ яш къалемлерге япкъан буюк ярдымы акъкъында айрыджа айтылды.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яшы баягъы олгъанына бакъмадан махсулдар чалышкъан ве бала эдебиятына мухтаджлыгъымызны озюнинъ аджайип шиирлеринен къандырмагъа тырышкъан, балаларнынъ ички дюньясыны яхшы анълагъан шаире Альяна ханым Османова энди дёртюнджи китапчыгъыны такъдим этти. Шу мунасебетнен Украина языджылары конгрессининъ Къырымдаки реиси Валерий Басыров онъа шу бирлик азалыгъынынъ билетини берди. Альяна ханымны хайырлап, иджадий енъишлер тилеймиз.
Шуны да къайд этмели ки, янъы китапларгъа бельки муэллифлерден де зияде севинген миллий китапханемиз директорынынъ муавини Гульнар Ягъяева ве окъув залынынъ мудири Лейля Къадырова эр бир бойле тедбирни кучюк байрамгъа чевирмеге билелер.
Зера БЕКИРОВА.

 

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org