Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Эшмырза Ойсуллы
 
ОНЪМА-БИТМЕ, КАРАШАЙ, ЧОКЪ ЯШАМА СЕН, МУФТИ! 
Къырымнынъ башы коп дегиль – 
Олса-олса беш мырза. 
Бутюн Къырым адындан
Олар чекерлер имза. 
Къырымнынъ башы муфти олса, 
Учь джевапнен къайырды. 
Онъмасын да битмесин, 
Тирилей бизни айырды. 
Эскадрон ичюн эль къойып, 
Бирер медаль такътынъыз. 
Эфендилер, аздынъыз, 
Къырымнынъ джанын джакътынъыз. 
Не айтмагъа бильмеймен, 
Улынъ, къызынъ алсынлар. 
Патша берген медальни
Къабиринъе салсынлар. 
Дженнеттен дама истеме, 
Джеэннем ичюн азыр ол. 
Халкънынъ джанын джакътынъыз, 
Джевабына азыр ол. 
Джамиге барса яланнен, 
Шу яланнен къайтаджакъ. 
Оле къойса бу хынзыр, 
Къабринде не айтаджакъ? 
Хорладынъыз сиз бизни, 
Онъмай-осьмей къалынъыз. 
Шу медальнинъ устюне
Шапке де тилеп алынъыз. 
Шапкени кийсенъ башынъа
Мурадынъа джетерсынъ. 
Халкънынъ акъкъын ашадынъ, 
Къана, насыл одерсинъ? 
Чевре-чети – гуль-багъча, 
Лимонын алып къокъладынъ. 
Онъма-битме, Карашай, 
Орталыкъны бокъладынъ! 
Онъма-битме, Карашай, 
Чокъ яшама сен, муфти! 
Йигирми бирде яшларымыз, Сизден себеп ер опьти. 
Бер пыштавны къолуна, 
Джесарет этип аталмаз. 
Къайда барса, о хынзыр
Гунасындан джаталмаз. 
Карашайны Алибей
Арабадан тюшюртти. 
Трактирнинъ ичинде
Котек билен пиширтти. 
Алибейнинъ торуны
Басты-сёкти козюне. 
Ийги токъат урдылар
Карашайнынъ озюне. 
Трактирнинъ ичинде, 
Чай ичкенде тутулды. 
Насиби бар, Карашай
Ольмей-джетмей къуртулды. 
Арам эмчек эмизген, 
Карашайнынъ анасы. 
Али бейим сав болсын
О – Къырымнынъ бабасы! 
Сабыр этсин Карашай, 
Аччалмандай атлатыр. 
Эки козюн Алибей, 
Юмругъынен патлатыр. 
Делиджаннен зевкъ сюрип, 
Сен дюньяда не корьдинъ? 
Фукъареге, оксюзге
Хайыр этип не бердинъ? 
Губернатор, Карашай, 
Экиси де бир динде. 
Графдайын бир «баба» 
Керек экен бу куньде. 
Шу диваннынъ къапысы
Гедже-куньдюз ачылмай. 
Графдайын бир «баба» 
Бу Къырымгъа «табылмай». 
Графтан къалгъан бир ул бар, 
О да джашлыкъ этеджек. 
О генерал олгъанджек, 
Басымызгъа джетеджек. Эшмырза деп анъсанъыз, 
Къардашым деп саярман. 
Бу йырларны динъленъиз, 
Губернагъа джаярман. 
Бу Къырымнынъ бабасы
Мен беллесем, беш мырза. 
Бу йырларны чыкъаргъан, 
Ойсуллы сокъур Эшмырза. 
 
Eşmırza Oysullı
 
 
OÑMA-BİTME, KARAŞAY, ÇOQ YAŞAMA SEN, MÜFTİ! 
Qırımnıñ başı köp degil – 
Olsa-olsa beş mırza. 
Bütün Qırım adından 
Olar çekerler imza. 
Qırımnıñ başı müfti olsa, 
Üç cevapnen qayırdı. 
Oñmasın da bitmesin, 
Tiriley bizni ayırdı. 
Eskadron içün el qoyıp, 
Birer medal taqtıñız. 
Efendiler, azdıñız, 
Qırımnıñ canın caqtıñız. 
Ne aytmağa bilmeymen, 
Ulıñ, qızıñ alsınlar. 
Patşa bergen medalni 
Qabiriñe salsınlar. 
Cennetten dama isteme, 
Ceennem içün azır ol. 
Halqnıñ canın caqtıñız, 
Cevabına azır ol. 
Camige barsa yalannen, 
Şu yalannen qaytacaq. 
Öle qoysa bu hınzır, 
Qabrinde ne aytacaq? 
Horladıñız siz bizni, 
Oñmay-ösmey qalıñız. 
Şu medalniñ üstüne 
Şapke de tilep alıñız. 
Şapkeni kiyseñ başıña 
Muradıña cetersıñ. 
Halqnıñ aqqın aşadıñ, 
Qana, nasıl ödersiñ? 
Çevre-çeti – gül-bağça, 
Limonın alıp qoqladıñ. 
Oñma-bitme, Karaşay, 
Ortalıqnı boqladıñ! 
Oñma-bitme, Karaşay, 
Çoq yaşama sen, müfti! 
Yigirmi birde yaşlarımız, Sizden sebep yer öpti. 
Ber pıştavnı qoluna, 
Cesaret etip atalmaz. 
Qayda barsa, o hınzır 
Günasından catalmaz. 
Karaşaynı Alibey 
Arabadan tüşürtti. 
Traktirniñ içinde 
Kötek bilen pişirtti. 
Alibeyniñ torunı
Bastı-sökti közüne. 
İygi toqat urdılar 
Karaşaynıñ özüne. 
Traktirniñ içinde, 
Çay içkende tutuldı. 
Nasibi bar, Karaşay 
Ölmey-cetmey qurtuldı. 
Aram emçek emizgen, 
Karaşaynıñ anası. 
Ali beyim sav bolsın 
O – Qırımnıñ babası! 
Sabır etsin Karaşay, 
Aççalmanday atlatır. 
Eki közün Alibey, 
Yumruğınen patlatır. 
Delicannen zevq sürip, 
Sen dünyada ne kördiñ? 
Fuqarege, öksüzge 
Hayır etip ne berdiñ? 
Gubernator, Karaşay, 
Ekisi de bir dinde. 
Grafdayın bir “baba” 
Kerek eken bu künde. 
Şu divannıñ qapısı
Gece-kündüz açılmay. 
Grafdayın bir “baba” 
Bu Qırımğa “tabılmay”. 
Graftan qalğan bir ul bar, 
O da caşlıq etecek. 
O general olğancek, 
Basımızğa cetecek. Eşmırza dep añsañız, 
Qardaşım dep sayarman. 
Bu yırlarnı diñleñiz, 
Gubernağa cayarman. 
Bu Qırımnıñ babası
Men bellesem, beş mırza. 
Bu yırlarnı çıqarğan, 
Oysullı soqur Eşmırza. 
 

Категория

Источник
http://anaurt.com