Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Эшреф Шемьи-заде адына эр йыл бериледжек эдебият мукяфаты «Джан юректен» хайрие фонды ве Къырымтатар языджылары бирлиги тарафындан мешур къырымтатар шаири, эдебиятшынас ве джемаат эрбабы Эшреф Шемьи-заденинъ 100 йыллыгъы мунасебетинен тэсис этильди.

Конкурс гъалибини бельгилемек ичюн махсус комиссия мейдангъа кетириле ве о комиссия озь фаалиетинде Украина Анаясасына, Украина Къанунларына ве мезкюр Низамнамеге эсаслана.

Комиссия еди адамдан ибарет: комиссия реиси, онынъ муавини ве комиссия азалары.

К о м и с с и я:

1. Эшреф Шемьи-заде адына эдебий мукяфатынынъ Низамнамесини ве онъа кирсетильмеси зарур олгъан денъишмелерни тасдикълай.

2. Мукяфат ичюн тевсие этильген эсерлерни къабул эте, козьден кечире ве оларны музакере эте.

3. Мукяфат гъалиби, яни лауреаты Дипломыны ве кокюс нишанынынъ эскизини тасдикълай ве оларнынъ азырланмасыны тешкиль эте.

4. Гизли рей иле конкурснынъ нетиджесини чыкъара ве конкурс гъалибини илян эте.

5. Конкурс гъалибине мукяфат такъдим этюв боюнджа тантаналы тедбирни тешкиль эте.

Эшреф Шемьи-заде адына мукяфат ичюн эдебиятнынъ несир, шиириет, публицистика, эдебиятшынаслыкъ, эдебий тенкъид, терджиме жанрлары боюнджа нешир олунгъан, басылгъан бедиий эсерлер тевсие этиле.

Эр йыл шу сене къырымтатар тилинде нешир этильген энъ яхшы бедиий эсер ичюн 10000 гривня микъдарында бир мукяфат бериле. Пара мукяфатынен бирге махсус Диплом ве кокюс нишаны да бериледжек.

Эшреф Шемьи-заде адына эдебий мукяфатнынъ такъдими эр йыл Эшреф Шемьи-заденинъ догъгъан кунюне къарарлаштырылып, тантаналы шараитте бериледжек.

Мукяфат ичюн эсерлер Комиссиягъа иджадий тешкилятлар, бирлешмелер, ильмий, маариф ве медениет муэссиселери тарафындан тевсие этилелер.

Комиссиягъа ашагъыдаки материаллар берильмели:

1. Мукяфаткъа намзетни теклиф эткен муэссисе я да джемаат тешкиляты тарафындан имзалангъан ве муури къойылгъан эсаслы тевсиенаме.

2. Намзетнинъ иджадий терджимеийалы ве нешир олун­гъан эсерлерининъ джедвели.

3. Мукяфаткъа тевсие этильген эсернинъ озю (3 нусха).

Муэллифнинъ терджимеийалы ве тевсиенаме комиссиягъа машинкадан я да принтерден чыкъарылгъан олып, 2-шер нусхада теслим этильмели.

Эшреф Шемьи-заде адына мукяфат ичюн материаллар И. Гаспринский адына китапханенинъ окъуйыджыларгъа хызмет этюв болюгининъ мудири Къадырова Лейля ханымгъа теслим этильмели. Багъланмакъ ичюн телефон: 607-932 я да джеп телефоны: 8.097.510.03.65.

Ихтар:

Бу сене, Эшреф Шемьи-заденинъ 100 йыллыгъы мунасебетинен, конкурскъа йылнынъ сонъунда дегиль де, октябрьнинъ экинджи ярысында екюн чекиледжек ве конкурс гъалибине мукяфат октябрь 31-де тантаналы юбилей акъшамында такъдим этиледжек.

Вакъыт пек аз къалгъаны себебинден, мукяфат ичюн материаллар бу сефер октябрь 15-ке къадар къабул олунаджакъ. Шунынъ ичюн материаллар аджеле суретте кетирильмесини риджа этемиз.

 

Тешкилий комитет.

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org