Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Сексен йылдан сонъ…
 
Бу сене Эшреф Шемьи-заде йылы, деп илян этильген экен, шаирнинъ 100 йыллыгъы мунасебетинен Къырым Назирлер шурасынынъ 2008 сенеси апрель 1-де къабул эткен Къарарынен тасдикълангъан бир сыра муим тедбирлер сырасында Эшреф Шемьи-заденинъ учь томлыкъ сайлама эсерлерини нешир этюв айрыджа ер тута. Бу учь томлыкънынъ бу йыл чыкъарылмасы къарарлаштырылгъан 1-нджи томыны неширге азырлар экенмиз, шаирнинъ бизге даа таныш олмагъан бир шиирини расткетирдик. Бу - онынъ 1927 сенеси язып, «Илери» журналынынъ 1928 сенеси, 1-джи санында бастыргъан «Арзу» адлы аджайип лирик шииридир. Бундан тамам 80 йыл эвель дердж олунгъан мезкюр шиирни «Янъы дюнья»нынъ окъуйыджыларына мемнюниетнен такъдим этемиз.
Риза Фазыл.
 
 
Эшреф Шемьи-заде
 
АРЗУ
Эля козь мелевшем! Кель, чыкъып къырларгъа,
Ялы бой тавларын сейирге далайыкъ.
Кель, бугунь хаялман, къапылмай сырларгъа,
Джырыма ильхамны омюрден алайыкъ.
 
Кель, назлым! Долашып озенлер боюнда,
Манеджи къызларгъа ногъайджа чынълайыкъ.
Танъгъадже отурып сельбилер къойнунда,
Къошакълы бульбульнинъ тюркюсин дынълайыкъ.
 
Окели Учан-Сув шарылдап акъса да,
Мен даа сувуна бетимни джувмадым.
Чатыртав узакътан гонълюмни джакъса да,
Устюне тырмашып, омачым увмадым.
 
Шунынъчюн табиат ашыгъы - Пушкиндай,
Аювдагъ къырында джырламакъ истеймен.
Джарларгъа сыйынып, къарувлы ташкъындай,
Джуртымны шенъликмен сырламакъ истеймен.
 
Айды, сен, мелевшем! Озенлер акъкъандже,
Бизлер де бу джолгъа тедарек корейик.
Пейгъамбер дёгмеси купесин такъкъандже,
Баарьнинъ ашкъына шиирлер орейик.
1927 с.
(«Илери» меджмуасы, 1928 с. № 1, январь).

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org