Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Февзи Билялов – Умют ёлу
 
 
Ёлсыз ерден сенинъ ичюн ёл ачтым,
Кенарына ярашсын деп, гуль сачтым.
Къокъуй эр ер ачылгъанда бу гуллер,
Яр ёлуна ёлдаш олды бульбуллер.
 
Нидже баарь гуллер ачып солдылар,
Нидже саарь учып кельди бульбуллер.
Умют ёлу къокъуларгъа толдылар,
Сен кельмединъ, кульмез олды гонъюллер.
 
Кельмесенъ де тек корьгенде кулип бакъ,
Тельчелеме кокюсимни мерджаным.
Кулькинъ иле истер сёндюр, истер якъ,
Асретинъден яралангъан инсаным.
Источник
http://anaurt.com