Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ДЁРТЛЮКЛЕР
 
Якъсалар атеш – яна,
Сув сепселер – атеш сёне,
Алла исе, омюр берди – яша,
Къачан алса – ятар юкъларсынъ.
 
Инсан сыфатыны джойса – пек мушкюль,
Чочкъа киби ракъы ичсе – зеэрге къул,
Алла омюр берди – къуван да, куль,
Я сен матюв къуванчындан япасын куль.
 
Табиатта бар махлюкъат сербест, уйгъунлашып яшай,
Акъар сувлар бир-бирини динълейлер,
Бизлер исе, джан агъыртып, къан къустурып, омюр ашап         
Кетермиз, бу дюньяны кимге ташлап?!
 
                          1997 с., июнь
 
DÖRTLÜKLER
 
Yaqsalar ateş – yana,
Suv sepseler – ateş söne,
Alla ise, ömür berdi – yaşa,
Qaçan alsa – yatar yuqlarsıñ.
 
İnsan sıfatını coysa – pek müşkül,
Çoçqa kibi raqı içse – zeerge qul,
Alla ömür berdi – quvan da, kül,
Ya sen matüv quvançından yapasın kül.
 
Tabiatta bar mahlüqat serbest, uyğunlaşıp yaşay,
Aqar suvlar bir-birini diñleyler,
Bizler ise, can ağırtıp, qan qusturıp, ömür aşap
Ketermiz, bu dünyanı kimge taşlap?!
 
                          1997 s., iyün

Категория

Источник
http://anaurt.com