Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Белли шаиримиз Керим Джаманакълы ве яш тедкъи­къатчы Амет Уста топлагъан ве Улу Ватан дженки башлангъан биринджи куньлерде неширге имзалангъан, амма озь окъуйы­джыларынынъ къолуна тюшмеген «Масаллар» китабы кеченлерде экинджи кере нешир этильди.

Эбет, бу биринджи масаллар китабы дегиль, бу «Масаллар»дан 17 йылдан сонъра энди сюргюнликте «Татар халкъ масаллары» джыйынтыгъы нешир этильген эди. Дикъкъат этсенъиз китапнынъ серлевасына чыкъарылгъан миллетимиз адынынъ бирин­джи къысмы алып ташланып, ичиндеки масаллар да о заманнынъ сиясетине уйдурылып япылгъаныны корерси­нъиз. Ве мына китапнынъ дюнья юзю корьмеси ичюн айлар девамында гедже-куньдюз тынмадан чапкъалагъан тильшынас, рахметли Керим Джаманакълынынъ къызы Нурие Эмирсуинованынъ кириш сёзюнде язылгъаны киби «Ватангъа алып кельген узун ёлны» кечип, ниает, окъуйы­джыларына къайтты.

Кечкен афта шу китапнынъ такъдими Къырым муэндислик-педагогика университети китапханесининъ окъув залында олды. Масаллар джыйынтыгъынынъ гъайрыдан нешир этилюв тарихыны икяе эткен Нурие Керимовна эеджаныны ве къуванч козьяшларыны тутып оламады. Умумен масалларнынъ ве айрыджа Керим Джаманакълы иле Амет Устанынъ  медениетимизде туткъан ерлери акъкъында белли шаиримиз, шу университет оджа­сы Аблязиз Велиев, Таврия миллий университетининъ оджасы Айше Кокиева, Амет Устанынъ къызы къырымтатар тили оджапчеси Заира Аметовнанынъ талебеси Къырымтатар санат музейининъ ильмий хадими Айше Меметова, шу сатырларнынъ муэллифи чокъ эйи сёзлерни айттылар. Тедбирни университетнинъ талебелери йыр, оюн ве масалдан парчаларны иджра этювнен яраштырдылар.

Зера БЕКИРОВА.

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org