Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Maye Abdulganiyeva (Maye Safet) 1972 senesi Qırımda, Razdolnoye (Aqşeyh) qasabasında doğdı. Anda orta tasil mektepni bitirdi. 1990 s. Simferopol Devlet Universitetine qırımtatatr tili ve edebiyatı bölügine kirdi. 1995 senesinden başlap “Tavriya„ ve “Tarpan„ neşriyatlarında çalıştı, Tavriya Milliy Universitetinde ders berdi, aspiranturanı bitirdi. Qırımtatar masallarınıñ qurulışınen bağlı ilmiy mevzu üzerinde çalışmaqta. Şimdi Qırımtatar sanat muzeyinde ilmiy hadim vazifesinde. İlmiy mevzusı ve qırımtatar medeniyetinen bağlı bir qaç maqalesi basıldı.
Şiirlerni qırımtatar, rus ve ukrain tilinde yaza, tercimeler yapa, estrada yırları metinleriniñ müellifi ola. Şiirlerniniñ mevzusı esasen insanlarnıñ içki dünyasınen bağlı. Öz eserlerinen oquyıcılarnı milliy neşirler ve İnternet vastasınen tanış ete. Evli, bir oğlu ve bir qızı bar.
 
Майе Абдулганиева (Maye Safet) 1972 сенеси Къырымда, Раздольное (Акъшейх) къасабасында догъды. Анда орта тасиль мектепни битирди. 1990 с. Симферополь Девлет Университетине къырымтататр тили ве эдебияты болюгине кирди. 1995 сенесинден башлап «Таврия» ве «Тарпан» нешриятларында чалышты, Таврия Миллий Университетинде дерс берди, аспирантураны битирди. Къырымтатар масалларынынъ къурулышынен багълы ильмий мевзу узеринде чалышмакъта. Шимди Къырымтатар санат музейинде ильмий хадим вазифесинде.Ильмий севзусы ве къырымтатар медениетинен багълы бир къач макъалеси басылды.
Шиирлерни къырымтатар, рус ве украин тилинде яза, терджимелер япа, эстрада йырлары метинлерининъ муэллифи ола. Шиирлернининъ мевзусы эсасен инсанларнынъ ички дюньясынен багълы. Озь эсерлеринен окъуйыджыларны миллий неширлер ве Интернет вастасынен таныш эте. Эвли, бир огълу ве бир къызы бар.

Категория

Источник
http://anaurt.com