Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

‘Masal kervanı’ leyhası balalar alemine öz seyaatını devam ete. Bu künleri Aqmescit umumtasil mektepleriniñ 1-5 sınıf talebeleri bala masallarnıñ ‘tılsımlı’ dünyasınen tanış oldılar. Aprelniñ 17-sinde İ. Gasprinskiy adına Qırımtatar kitaphanesinde filologiya ilmleri namzeti, QMPU-niñ rus filologiya kafedrasınıñ dotsenti Nuriye Emirüseinova masallar aqqında lektsiya oqudı.
Folklor mütehassısı aqmescitli mektep talebelerine qırımtatar masallarınıñ tılsımlı alemi aqqında, bundan da ğayrı, qırımtatar masallarını ögrengen alimler aqqında ikâye etti. Körüşüv iştirakçileri masallar aqqında, meselâ, masal efsaneden nasıl farq etkeni, ya da eski tılsımlı masallar başqalarından nenen ayırılıp turmaqtalar, olarnı kim uydura, kim yazıp ala edi kibi ve diger meraqlı malümatlarnı bildirer. Nuriye hanım, masallardaki qaramanlar nasıl rol oynağanı, nasıl masallar qaramaniy sayılğanını añlattı.
Tedbir çerçivesinde kitaphane hadimleri tarafından azırlanğan ‘Masallar dünyasına hoş keldiñiz’ kitap-resim sergisi açıldı. Sergide bala kitapları, kitaphane fondundan masallar taqdim etildi.
Tedbir soñunda ‘Masallar dünyasında’ bala kitabınıñ bayramı keçirildi. Tapmacalarnı tapqan balaçıqlarğa ‘Közaydın’ resurs-informatsion merkezinden ‘Ayneni’ diskleri ediye etildi.
Evelden ‘Avdet’ haber etkeni kibi ‘Masal kervanı’ bala kitap bayramı bu sene mart ayınıñ 1-inde başlanğan edi. Onı ‘Közaydın’ resurs-informatsion merkez, ‘Qırım’ devlet teleradio kompaniyası, ‘Yañı dünya’ gazetasınıñ muarririyeti, ‘İ.Gasprinsliy adına qırımtatar kitaphanesi’ QCM teşkil ettiler. Leyhanıñ maqsadı - balalarnıñ icadiy işleriniñ yardımınen qırımtatar folklorı ve halq medeniyetiniñ acayip dünyasını açmaqtır. Mezkür maqsat ile balalar arasında resimler yarışını keçirmek, bir sıra belli mevzuğa bağışlanğan toplaşuvlar, ressam, şair, yazıcılarnen körüşüvler, multfilmlerni meydanğa ketirilmesi dersleri (master-klassları) keçirilmesi közde tutula.
Bundan da ğayrı, bala resimi, elyazma kitap animatsiya multfilmi kibi nominatsiyalarda yarış ilân etilecek. Leyhanıñ eñ büyük noqtası ise bu sene iyün 1 künü ötkerilecek ‘Kitaphanede bala kitapnıñ bayramı’ olacaq.
 
 
 
‘Масал керваны’ лейхасы балалар алемине озь сеяатыны девам эте. Бу куньлери Акъмесджит умумтасиль мектеплерининъ 1-5 сыныф талебелери бала масалларнынъ ‘тылсымлы’ дюньясынен таныш олдылар. Апрельнинъ 17-синде И. Гаспринский адына Къырымтатар китапханесинде филология ильмлери намзети, КъМПУ-нинъ рус филология кафедрасынынъ доценти Нурие Эмирусеинова масаллар акъкъында лекция окъуды.
Фольклор мутехассысы акъмесджитли мектеп талебелерине къырымтатар масалларынынъ тылсымлы алеми акъкъында, бундан да гъайры, къырымтатар масалларыны огренген алимлер акъкъында икяе этти. Корюшюв иштиракчилери масаллар акъкъында, меселя, масал эфсанеден насыл фаркъ эткени, я да эски тылсымлы масаллар башкъаларындан ненен айырылып турмакъталар, оларны ким уйдура, ким язып ала эди киби ве дигер меракълы малюматларны бильдирер. Нурие ханым, масаллардаки къараманлар насылроль ойнагъаны, насыл масаллар къараманий сайылгъаныны анълатты.
Тедбир черчивесинде китапхане хадимлери тарафындан азырлангъан ‘Масаллар дюньясына хош кельдинъиз’ китап-ресим сергиси ачылды. Сергиде бала китаплары, китапхане фондундан масаллар такъдим этильди.
Тедбир сонъунда ‘Масаллар дюньясында’ бала китабынынъ байрамы кечирильди. Тапмаджаларны тапкъан балачыкъларгъа ‘Козайдын’ ресурс-информацион меркезинден ‘Айнени’ дисклери эдие этильди.
Эвельден ‘Авдет’ хабер эткени киби ‘Масал керваны’ бала китап байрамы бу сене март айынынъ 1-инде башлангъан эди. Оны ‘Козайдын’ ресурс-информацион меркез, ‘Къырым’ девлет телерадио компаниясы, ‘Янъы дюнья’ газетасынынъ муарририети, ‘И.Гаспринслий адына къырымтатар китапханеси’ КЪДЖМ тешкиль эттилер. Лейханынъ макъсады - балаларнынъ иджадий ишлерининъ ярдымынен къырымтатар фольклоры ве халкъ медениетининъ аджайип дюньясыны ачмакътыр. Мезкюр макъсат иле балалар арасында ресимлер ярышыны кечирмек, бир сыра белли мевзугъа багъышлангъан топлашувлар, рессам, шаир, языджыларнен корюшювлер, мултфильмлерни мейдангъа кетирильмеси дерслери (мастер-класслары) кечирильмеси козьде тутула.
Бундан да гъайры, бала ресими, эльязма китап анимация мултфильми киби номинацияларда ярыш илян этиледжек. Лейханынъ энъ буюк нокътасы исе бу сене июнь 1 куню отькериледжек ‘Китапханеде бала китапнынъ байрамы’ оладжакъ.
 
Эльмара Мустафаева

Категория

Источник
http://avdet.org/tr/node/6025