Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Т.Н. Киримов, Н.Р. Абдульваапов
                                             
Ашагъыда берильген сечме библиографик косьтергичи – 1917-1920 сенелеринде Акъмесджит шеэринде “Миллет” ады иле ве Къырым Мусульманлары Иджра Комитетининъ нешир органы оларакъ чыкъкъан къырымтатарджа “сиясий, ичтимаий, икътисадий ве эдебий” бир газетанынъ о заман къырымтатар эдебияты ве эдебиятшынаслыгъы, сахна ве маариф аятына даир материалларындан ибарет олгъан бир косьтергичтир. Газета иле КъМДж Девлет Архивинде чалышылгъандыр.
 
Къырымтатар тарихынынъ энъ муреккеп девирлернинъ биринде чыкъкъан “Миллет” газетасы бугуньки тарихчы ве эдебиятшынаслар ичюн, ич шубесиз, къыймети ольчюнмез бир хазине арз этмектедир. Бунъа къани олмакъ ичюн косьтергични усттен биле окъуп чыкъмакъ етерли олур: газетанынъ “Къырым хаберлери”, “дахилие”, ”хариджие”, “муаребе”, “миллий матбуат”, “эдебият” ве иляхри рубрикаларында о девирге аит сиясий-ичтимаий хаберлер медениетимизнинъ чешитли сааларына даир чокътан чокъ факт ве исимлер иле огюмизде о заман Къырымнынъ чокъ маджералы аятынынъ олдукъча ренкли ве эеджанлар толу бир манзарасы ачылмакътадыр.
Газетанынъ мундериджесини этрафлы бир шекильде огренмекни илеридеки араштырмаджыларгъа къалдырыр экенмиз, бу косьтергич иле оларгъа кучюк бир ярдымда булунмакъ истер эдик.
Газетанынъ чыкъыш деврини экиге больмек мумкюндир: 1917-1919 сенелеринде о, мешур къырымтатар джемаат эрбабы, нашир ве языджы А. С. Айвазовнынъ муаррирлиги алтында чыкъты, 1919-1920 сенелеринде исе газетанынъ муаррири белли оджа, этнограф ве эдебиятшынас О. Мурасов олды. Бундан да гъайры, чешитли вакъытларда ве чешитли себеплерден долайы къыскъа бир муддет ичинде газетанынъ муаррирлери сыфатында А. Озенбашлы ве А. Лятиф-заде де булундылар.
Не фонду ве не де иши (“дело”) косьтерильмейип сакъланмакъта олгъан “Миллет” газетасанынъ КъМДж Девлет Архивинде 12 джылтламасы булунмакътадыр. Бу махсус джылтламалардан гъайры, газетанынъ айры санлары башкъа бир неширлер джылтламаларында да булуна, мисаль оларакъ «Терджиман» газетасынынъ 1913-1917 сенелерине аит бир джылтламасыны косьтермек мумкюндир. Теэссюф ки, пек чокъ санлар шимдилик тапылмайып къалмакъта.
Умумен алгъанда, булунгъан ве булунмагъан санлар шулардыр:
С. Айвазовнынъ муаррирлигиндеки “Миллет”:
1917 с.: № 1 (июнь 21) – № 140 (декабрь 30, сонъки ?), № 24 ёкъ;
1918 с.: №2 (январь 3) – № 184 (декабрь 27), №№ 1, 3, 5, 9-15, 17-23, 25, 27–35, 37, 40, 42, 43, 46, 49 – 53, 56, 58, 59 – 64, 74, 88, 90, 97, 103, 119, 122, 138, 141, 172, 173, 175, 180 ёкъ;
1919 с.: №4 (январь 3 (?)) – № 81 (июнь 31, сонъки ?), №№ 2, 27, 33, 44, 50, 57, 64, 66, 73, 75 – 77, 80 ёкъ.
 
О. Мурасовнынъ муаррирлигиндеки “Миллет”:
1919 с.: № 1 (сентябрь 1) – № 51 (декабрь – ?): булардан ялынъыз №№ 1, 3, 5, 24, 28 (?), 35 бар;
1920 сенеси: № 1(№ 52, январь 1) – № 23 (№74, февраль 24): булар “Миллет” джылтламаларында олгъан санлар. Булардан №№ 5, 24–27 ёкъ. Бу йылгъа аит дёрт айры сан, шу джумледен № 28 (№ 79, март 12), “Терджиман”нынъ 1913-1917 сенелерине аит бир джылтламасындан чыкъты.
 
Тёгерек къавислердеки изаатлар бизимкидир. Макъаледен алынгъан парчалар тырначыкълар ичинде курсив иле, чыкъарып оламагъанымыз адлар ве сёзлер квадрат къавислерде, язылышындан шубеленгенимиз сёзлер суаль ишаретлери иле бериле. Къавислер ичинде олгъан иззатларнынъ янында “Т.э.” бельгиси – тертип этиджилерден демектир. Бутюн адлар бугуньде къулланылгъан шекиллери иле бериле.
 
 
“Миллет”
 
Джума ве байрам куньлери эртесинден маада эр кунь чыкъкъан
сиясий, ичтимаий, икътисадий ве эдебий миллий газетадыр
 
1917 сенеси
 
№ 1          июнь 27                  Асан Сабри Айвазов. Туттыгъымыз ёл. (Макъале)
                                                Мидат Рефатов. Мазиден истикъбале догъру. (Макъале)
                                                Джемиль Керменчикли. Сонъ сёз. (Шиир)
                                                Осман Зекий. Бир генчин агъзындан: “Сенинъ ичюн!” (Несир)
№ 9          июль 6                    Дж. Керменчикли. Дженк мейданы. (Шиир)
№ 10        июль 7                    Мидат Рефатов. Къырым аяты ве тарихына даир тетеббуат: Алим Айдамакъ ве рессам Айвазовскийнинъ мунасебетиле И. Коллининъ эвракъындан.
№ 12        июль 13                 О. Зекий Юксеклере къон! /Татары алчалтмакъ истеенлере/. (Макъале)
                                                Мустафа Сыдкъий. Къадынларнынъ джамилере гитмеси акъкъында. /Фельетон/
№ 13       июль 14                   Мустафа Сыдкъий. Къадынларын джамилере гитмеси акъкъында. (Девам)
                                                Якъуб Шакир Алиев. Къавгъа сахнасы. (Шиир)
№ 17       июль 20                   Челеби-заде Мемет Нузет. Етер артыкъ. (Шиир)
№ 18       июль 21                   Русча-татар газетасы. (Къырым Мусульман иджра комитети тарафындан тесис олунып, “Миллет” типографиясында табъ олунаджакъ русча афталыкъ “Голос татар” газетасы акъкъында.)
                                                Дж. Керменчикли. Бу да бир невъ инсаф. (Мусульман къадынларынынъ акъ-укъукълары мевзусында бир макъале.)
№ 19       июль 22                   “Татар седасы” газетасы: “Кечен нусхасында чыкъаджагъыны хабер вердигимиз “Голос татар” газетасынынъ биринджи нусхасы дюнки кунь нешир идильмиш ве мевкъи-и интишара къонулмыштыр... “Голос татар” Къырым Мусульман Иджра Комитесининъ нешир-и эфкярыдыр. Месюль муаррири Ибраим эфенди Озенбашлы, нашири Мусульман Комитесидир. Ильк нусхасында кечирмекте олдугъымыз сиясий ве аскерий гурюльтилери гъает нафи ве акъикъаты (?) косьтерен макъалелер дердж идильмиштир ки, эпси шаян-ы мутаалядыр... “Татар седасы”нда Рустем Ахундов, Осман Акъчокъракълы, Усеин Болатуков, Али Баданинский, Джелялов, М. Къуртиев, Елецкий, И. Лёманов, Ибраим ве Амет Озенбашлылар, Сейид-Мемет Сейдаметов, Хафыз Тынчеров, Сейид-Джелиль Хаттатов ве дигер эфендилер иштирак идиёрлар”.
                                                “Такъдир”: “Асан эфенди Чергеевнинъ манзум бир эсери басылып мейдан-ы интишара къонулмыштыр”.
№ 23       июль 27                   М. Къуртиев. Шиир. /Русчадан терджиме/ (Шиирнинъ ады ве кимден терджиме этильгени косьтерильмегендир.)
№ 24       июль 28                   Тувакъ къарьесинде аят: “Хафыз Абдульхаким эфендининъ “Къырылмыш кузьгю” нам комедиясы мевкъи-и темашая къонулды. Оюнда иштирак эденлер роллерини эйи иджра эттилер... – Тувакъ Мусульман Комитеси сер-кятиби: Хафыз Абдульхаким Неджати”.
№ 26       июль 31                   А. Къадри-заде. Сонъ гъайрет. (Шиир)
№ 27      август 1                   Хафыз Бекир Балыкъчиев (Озенбашлы). Кунь догъмадан нелер догъар. (Шиир)
Чезмен. Бир татарын фигъаны. (Шиир)
№ 29      август 3                   Шейх-Мемет Менъли Гъази. Шиир. (Шиирнинъ биринджи мысрасы: «Махшер вакъты баш котерир махлюкъатдай».)
№ 30      август 4                   Шеэримизде эдебият акъшамы: «Август эки акъшамы Чергеевин идареси алтында тешкиль идилен авескярлар труппасы тарафындан бир эдебият акъшамы тертип идильмиштир…» (Макъаледе мезкюр акъшамнынъ азырлыкъсыз ве тертипсиз олуп кечкени тенкъит этиле.)
№ 32      август 7                   Шейх-уль-муаллимин Амет Нуреддин. Хитабе. (Къырымтатарларгъа къаршы япылгъан провокаторлыкъ арекетлери акъкъында бир макъале.)
№ 37      август 12                 Эбубекир Чонгъарлы. Бирлик. (Шиир)
№ 47      август 23                 Хаджи Абдульменнан-заде. Татар миллетине бир хатыра. /Унутылмаз муфтимиз Челебиджихан эфендининъ тевкъиф ве тахлис хатиресине такъдим./ (Шиир)
№ 49     август 27                  К. Джемаледдинов. Шиир язанлар. /Фельетон/
№ 50     август 28                  К. Джемаледдинов. Шиир язанлар. (Девам)
№ 54      сентябрь 1              Дж. Керменчикли. Ватан хаинлерине къаргъышларым. (Шиир)
№ 55     сентябрь 3               Дж. Сейдамет. Миллий дуйгъу. /Фельетон/
№ 56     сентябрь 4               Дж. Сейдамет. Миллий дуйгъу. (Девам)
                                                Челеби-заде Мемет Нузет. Агъладым!. (Шиир).
№ 57     сентябрь 5               Дж. Сейдамет. Миллий дуйгъу. (Девам)
№ 58     сентябрь 6               А. Къадри-заде. Енъи Кабине ве кадетлер. (Макъале)
№ 59     сентябрь 7               Дж. Сейдамет. Миллий дуйгъу. (57 санындан девам)
                                                Наджие Озенбашлы. Татар къадыны аятындан. (Макъале)
№ 60      сентябрь 8              Дж. Сейдамет. Миллий дуйгъу. (59 санындан девам)
№ 61     сентябрь 10             Дж. Сейдамет. Миллий дуйгъу. (Девам)
№ 62     сентябрь 11             Дж. Керменчикли. Эсами джедвели ерине. (Шиир)
                                                Татар-огълу. Юрек седждеси. (И Гаспринскийнинъ омрю иле фаалиетине даир бир макъале.)
№ 63     сентябрь 12             Дж. Сейдамет. Миллий дуйгъу. (61 санындан девам)
№ 65     сентябрь 19             Хаберджи. Татар акъшамы: «Байрамын экинджи куню акъшам Багъчасарай муаллимлер джемиети тарафындан япылан татар акъшамы бекленильдигинден зияде бир муваффакъиет иле кечти. Эали эр вакъыттакинден чокъ иди. Къыркъ-элли къадар татар ханым-къызынынъ да бу акъшамда булунмасы даа башкъа бир гузеллик, бир якъышыкълыкъ вериёрды. Артыкъ енъи догъмая башлаян сахнамыз миллий бир ренк алмышты. Бутюн сейирджилерин юреклери миллий бир дуйгъу, миллий бир гъурур иле уруёрды. Башта О. Кемалин «Джемиет-и хайрие»си косьтерильди. Буны сахная къоян авескярлар кенди роллерини анълап, гузель ифа идиёрдылар. Умер Турупчы секретарлыкъ рольни тамамыле гузель ве толу оларакъ япып, хэман бир артист киби ифа этти. Ве Умер Феми исе джемиет-и хайрие азасы ролюни ифа идеркен халкъы кулькюден байылтыёрды.
                                                            Экинджи комедия – «Сюнгю чувала сыгъмаз» исе даа джанлы ве даа рухлу оларакъ кечти. Абдулла эфенди Куркчининъ кореджеги муваффакъиетлерининъ ильк муждеси олан бу эсер мевкъи-и темашада икен даа рухлу, даа джанлы козюкюёрды[…]
                                                           Учюнджи перде эдебияткъа хаср идильмиштир. Якъуб Шакир Алиев джанлы левха оларакъ эски мектеби косьтерди... Бундан сонъра генч шаиримиз Джемиль эфенди Керменчикли озюнинъ «Дженк мейданы»ны окъуды ве алкъыш туфанларындан сонъра «Сонъ сёз»юни де окъумая меджбур олды. Яхъя эфенди Байбуртлынынъ «Эдебий мусахабе»си косьтерильди. Бу «Мусахабе» Челебиджихан эфендининъ «Ант эткемен»и иле битти. Хафыз Абдураман эфенди исе мешур ашыкъане тюркюсини кеман иле йырлады.
                                                           Энъ сонъуна Умер Феми эфенди Ипчи озюнинъ «Гъарип аскер»ини халкъын риджасына бинаэн текрар этти. Бир аскерин тав ичинде адашаракъ ялынъыз къалып зарландыгъыны косьтерен бу левха пек джанлы ве аджыныкълы иди…»
№ 66     сентябрь 21             Баш муарриримиз. (А.С. Айвазов ялы боюнда тедавиден Акъмесджитке къайтып, муаррирлик ишине киришкени акъкъында.)
№ 67     сентябрь 24             «Кучюк достларыма»: «Джемиль эфенди Керменчиклининъ «Кучюк достларыма» нам шиир меджмуасы табъ олунып чыкъты. […] Тезден «Кучюк достларыма»нынъ экинджи парчасы да табъ ве нешир этиледжектир.»
№ 68      сентябрь 28            Енъи мусульман гимназиясы: «Якъында Акъмесджитте Якъуб Кемаль эфенди ве Михайлов тарафындан дёрт сыныфлы бир гимназия ачыладжакътыр. Программада татар лисаны ве дин дерслери ичюн (?) ве люзюма къадар саатлар тахсис этилип бу дерслер татар чоджукълары ичюн меджбур тутуладжакътыр.»
№ 70     сентябрь 27             Риза Тевфикъ Бекинъ «Диван»ы. (Шиир)
№ 73     октябрь 3                 Дж. Керменчикли. Сен ольме – догъ! (Шиир)
№ 77     октябрь 9                 Татар-огълу. Юрегим далгъаланыркен. (Векиллер Съезди мунасебети иле язылгъан бир макъале.)
№ 78     октябрь 10               «Йыкъынтылар астындан»: «Шу нам алтында генч муаррирлеримизден  мухтерем Амет эфенди Озенбашлынынъ беш перделик фаджиасы басылып мейдан-ы интишара чыкъты. Къырымтатар аятыны джанландыран бу къыйметли эсери бутюн окъуйыджыларымыза тевсие идериз. Фияты поста масрафы иле 1 рубле 65 капик. – Багъчасарайда китапчы Али эфенди Тарпие мураджаат.»
                                                А. Рахми Къадри-заде. Доктор Риза Тевфикъ Беке назире. (Шиир)
№ 82      октябрь 16              «Енъи къыраат»: ««Енъи къыраат» – биринджи къысым табъ олунып чыкъты. Фияты 120 капик. Экинджи къысмы да ноябрь башларында азыр оладжакътыр.» (Яхъя Наджи Байбуртлынынъ къыраат китабы акъкъында.)
№ 83      октябрь 17              Зынджырлы медресе-и алиесининъ мудириетинден. (1917 сенеси Зынджырлыда дёрт сыныфлыкъ медресе-и идадиесининъ ачыладжагъы акъкъында илян.)
№ 84      октябрь 18              Миллий къадынлар гимназиясына иане: «Акъмесджитте ачыладжагъыны дюн хабер вердигимиз Миллий къадынлар гимназиясы файдасына Кучюк-Озенли Сейф Муслимов эфенди бинъ рубле иане этмиштир. Яшасын бойле химметли зенгинлеримиз!»
                                                К. Джемаледдинов. Енъи эсерлер. (А. Озенбашлынынъ «Йыкъынтылар астында» эсери акъкъында.)
№ 85      октябрь 20              Усеин Болатуков. Татар аскерине. (Шиир)
                                                Татар-огълу. Ярыкълат! (Несир)
№ 90      октябрь 27              Рус-татар дарульмуаллимини. (Акъмесджиттеки «Русско-татарская учительская школа»да талебелери иле мектеп мудири Филоненконынъ арасында чыкъкъан анълашмазлыкълар акъкъында.)
№ 96        ноябрь 3                 А. Сабри (Айвазов). Учь миллий муэссисенинъ ачылмасы мунасибетиле. (Багъчасарайда И. Гаспринскийнинъ дарульмуаллимин мектеби, Санайы мектеби ве Хансарайда миллий музейнинъ ачылгъаны акъкъында макъале.)
                                                Дж. Керменчикли. Буюк байрам шерефине. (Шиир)
№ 97       ноябрь 6                  (Мухбир). Багъчасарайда миллий дебдебе: «… Иште, ноябрин учюнде джума куню Багъчасарайда дёрт муэссисе-и миллиенинъ, яни Музехане, Дарульмуаллимин, Санайы ве унер мектеби ве Зынджырлы медресе-йи алиесининъ ресм-и кюшадлары иджра идилерек бу мунасебетле буюк ве тарихий миллий бир дебдебе япылмыштыр.» (Макъаледе Н.Челебиджихан, А.С.Айвазов, У.Баданинский, О.Акъчокъракълы, А.Озенбашлы, Сейид-Джелиль Хаттатов, «Къырым оджагъы» муаррири Абляким Ильмий, Сулейман Идрисов, Якъуб Кемаль, Ильхамие-ханым Токътарова, Шефикъа-ханым Гаспринская ве Киев иле Оренбург шеэрлеринден кельген мусафирлернинъ нутукъларындан парчалар бериле.)
102       ноябрь 12                   Абдулятиф Лютфи. Миллий Къурултай ачыладжагъы мунасебетиле. (Шиир)
                                                Къурултая мебъус намзетлери. (Джедвельде Усеин Абдурефи Баданинский, Сейид-Джелиль Усеин Хаттатов, Джафер Сейдамет-огълу, Осман Асан-огълу Акъчокъракълы, Исмаил Нуман-огълу Лёманов, Асан Сабри Айвазов, Амет Сейид-Абдулла-огълу Озенбашлы, Сеттар Хаджы Мустафа Мисхорлы, Якъуб Кемаль Сейдамет-огълу, Шефикъа Исмаил-къызы Гаспринская, Исмаил Хаджы-огълу Беширов, Мустафа Хаджы Абдульджелиль Бадракълы, Якъуб Мустафа-огълу Давидович, Джелял Абдульмейин-огълу Мейинов, Рефат Исмаил-огълу Гаспринский, Сейид-Ваап Сейид-Умер Чешмеджи киби аркъадашларнынъ адлары берильгендир.)
№ 104      ноябрь 14               Осман Нури Акъчокъракълы. «Сефер-наме». (Парча): «Осман Нури эфенди Акъчокъракълы тарафындан къалеме алынып да ноябрь 3-те Багъчасарайда мевкъи-и темашая къонулан «Къырым Герай хан» нам пьестен алынан бу «Сефер-наме» Къырым Герай хан заманында етишмиш шаирлерден Эдип эфендининъкидир.»
№ 107       ноябрь 17              М.Н.Челеби-заде Айдар-Гъазы. Бир сарошын агъзындан. (Шиир)
                                                Бекир Балыкъчиев Озенбашлы. Татарлыкъ. (Шиир)
№ 108      ноябрь 19               О.Акъчокъракълы. Байракъ меселеси. (Макъале)
№ 109      ноябрь 20               Дж. Сейдамет. Джин Мамбет. (Несир)
№ 110      ноябрь 21               Дж. Сейдамет. Джин Мамбет. (Девам)
                                                М.Фейзуллаев /Къырым атлы полкы аскерлеринден/. Александровскта 8-джи эскадрона! (Шиир)
№ 111      ноябрь 22               Дж. Сейдамет. Джин Мамбет. (110 санындан девам)
№ 112      ноябрь 23               Дж. Сейдамет. Джин Мамбет. (Сонъ)
№ 114      ноябрь 26               Татар акъшамы: «Ноябрин 28-нде Дворянский театронынъ залында Къырым мусульман оюнджылары тарафындан «шаркъий акъшам» тертип олунаджакътыр. Сахная Усеин Болатуковын татарлар аятындан учь перделик драмасы «Фатма-шерфе» къоюлып, миллий шиирлер ве оюнлар оладжакътыр. Бундан келен темиз кярдан ярысы Акъмесджит балалар багъчасынынъ менфаатына оладжагъындан, дин къардашымыз келип бу акъшамы яраштырмаларыны риджа идиёрыз. – Мудир-и месюль: У. Болатуков. Баш оюнджы: Айше Тайганская.»
                                                О. Акъчокъракълы. Ай меселеси. (Макъале)
№ 115      ноябрь 27               Татар акъшамы. (114-нджи санда илян этильген «шаркъий акъшам»ынынъ январь 1-не авуштырылгъанына даир хабер.)
№ 116      ноябрь 28               Зынджырлы медресе: «Ишбу ноябрин 22-джы чаршенбе куню «Зынджырлы» медресесинде муаллимлер ве талебелер топлашып бир даа меджлис япылмыштыр ве о куньден итибарен ресмен дерслере башламышлардыр /«Терджиман»/.»
№ 119      декабрь 3               А. Къадри-заде. Къурултайын ачылмасы ичюн тарих. (Шиир)
№ 122     декабрь 6                Шеэримизде театро: “Бу айнынъ 1-нде «Дворянский театро»да сахная Болатуковын «Фатма-шерфе» нам бир пьесасы къоюлмыштыр. Бизе бильдирдиклерине коре, темашаджы чокъ кельсе де, лякин «Айше ханум»ы киби, бу да ич бир къыймет-и эдебиейи хаиз олмадыгъындан ве пек фена чыкътыгъындан, мемнюн олмамышлардыр. Сёйледиклерине коре, шеэримизе якъында Багъчасарай генчлери келерек Акъчокъракълынынъ «Адиль Герай» ве «Къырым Герай»ы мевкъ-и темашая къояджакълар.»
№ 127     декабрь 13              Татарский Школанынъ Миллет идаресине кечмеси.
№ 128     декабрь 14              Хафиз Осман Нури. Мектеп. (Шиир)
№ 134     декабрь 21              Дж. Керменчикли. Шаирнинъ гонълю. (Шиир)
                                                Реджеб Хайри. Аскер къардаш. (Шиир)
№ 136     декабрь 24              Ялта аятындан: “Декабрь 10-да Ялта Дерекой генчлери Дерекой мектеби бинасында топлашаракъ бир миллий театро эйети айырмышлардыр. Бу авескярлар бундан бойле миллий эдебиятларыны джанландырмакъ ичюн лязим келен эр федакярлыкъта булунмагъа гъайрет идеджек ве бу эйет мустакъиль сюретте идаре олунаджакътыр.
                                                           Баш сермае оларакъ бу «Миллий театро эйети» эр бири эллишер рубле пара чыкъарып ише башламыштырлар. Эйет 30 генчтен ибарет олуп араларында музыкашынаслар ве артистлер дахи булунмакътадыр. Куньден кунь миллий ишлерининъ теракъкъиси ёлунда чалышан генч татар эвлятларына муваффакъиетлер дилериз.»
                                               
1918 сенеси
 
№ 2      январь 3                     Театро: “Январь 4 куню Багъчасарайда «Талебе бирлик джемиети» тарафындан Саид Рамиевин эски медресе аятындан бир перделик «Низамлы медресе» нам эсери мевкъи-и темашая къонуладжагъы джемиет-и мезкюре тарафындан илян идилиёр.»
№ 6     январь 9                      «Дуйгъуларым»: «Муаллимлеримизден Якъуб-эфенди Шакир Алиев юкъарыдаки унван алтында яздыгъы шиир меджмуасы бу куньлерде табъ олунып сатылмая башлады. Багъчасарай Муаллимин джемиети тарафындан нешир идилен бу эсери окъуйыджылара тевсие идериз. Фияты гъает уджуз олуп 1 рубле 20 капиктир. Сатылан ерлери: Акъмесджитте «Къырым оджагъы» идареханесинде, Багъчасарайда Аттар Хаджы Абдулла эфендиде ве муэллифин кендисинде. Мураджаат ичюн адрес: Бахчисарай, Училище «Арслан Ага», учителю Якубу Алиеву. Ихтирам иле: «Багъчасарай Муаллимин джемиети».»
 
«Фатма-шерфе»: «Бу куньлерде Усеин Болатуковын драмасы «Фатма-шерфе» басылып чыкъаджакътыр. Бундан келен кярын эпси Акъмесджит балалар багъчасынынъ менфаатына олуп, сатылмая башлаяджакътыр. – г. Симферополь, ул. Кладбищенская № 24, Айше-ханым Исхакова.»
 
Илян: «Акъмесджит къыз-балалары ичюн ачылмасына къарар верильмиш дарульмуаллиматта окъумакъ истеен ханым-къызлар койлерде ве шеэрлерде январь 15-не къадар язылмаларыны риджа идериз. Келеджек къызларнынъ ятагъы, йиеджек, ичеджек темин этмек ичюн дарульмуаллиматын янында къыркъ талебелик меджджанен пансион олдугъы ихтар (?) идер. – Областной къадынлар комитеси.»
№ 7        январь 10                 М. Нузет. Окюнч. (Шиир)
№ 16      май 9                        Чатыртавлы. Бир юмуртанынъ тарихы. /Фельетон/
№ 36      июнь 3                      «Татар сарфы». (Я. Н. Байбуртлынынъ «Татар сарфы» адлы китабы акъкъында.)
№ 38      июнь 5                      Татар парламентосынынъ меджлисинде А. Озенбашлынынъ нуткъу.
                                                Багъчасарайда имтиан: «Майыс 26-да 28 сенеден бери девам эден Къайтаз-агъа мааллеси муаллими Мамут Рефат эфендининъ мектебинде икмаль имтианы олунмыштыр. Имтиан пек рухлу кечтиги киби талебелерин эйи джеваплары даа башкъа бир рух вериёрды. …Муваффакъиетле имтиан верен эфендилерин исимлери: Зебиде Хайрие Усеин, Ребиха Усние Эбу (?), Амиде Зение Абдулла, Эмине Нурие Сулейман Куркчи, Лебизе (?) Къавзие (?) Бахтиша, Эмине Хайрие Изеддин Суфи ханымлар; Асан Зеки, Мамут Месуд, Мамут Недим, Ибраим Шукри, Якъуб Сабри, Ибраим Сыдкъи, Ибраим Усни, Амза Ильми, Сулейман Февзи, Тевфикъ Фикрет эфендилер.»
№ 39      июнь 6                      С.Х. Хатиф. Татар генчлерин медений аятындан: «Майыс 20 геджеси Багъчасарай талебе бирлик джемиетининъ эдебият шубеси тарафындан джемиетин файдасына оларакъ бир театро ве эдебият акъшамы тертип олунмышты. Театро салоны самиинле (динълейиджилер иле – Т.э.) толмушты, перденинъ ачылмасына бекленильмекте иди. Учь ай девам эден – акъикъатта учь сене къадар узун келен – большевизм къоркъунч руяларындан сонъра Багъчасарай генчлери енъиден фаалиете башламышты… Бутюн толгъун эеджанлар иле шаадет этмекте иди. Самиин эеджанлы алкъышларыле перде ачылмышты. Сахна баштан баша мектепли къызларла толмыш. Ве джидден буюк бир интизамле татарын буюги Челебиджиханынъ «Ант эткенмен»и бир агъыздан сёйленди. Ве чылгъын алкъышларле музахир олдылар.
Сонъра шиирлер окъунмая башлай. С.Турупчы «Етер артыкъ»ы олдукъча эйи окъуды ве текрар сахная чыкъмая меджбур олды. …Сонъра темсиль идилен «Земане яшлары» нам бир перделик сахна, шубъесиз, базы нукъсанларыле берабер, фена дегиль иди… Учюнджи оларакъ «Анълашмамазлыкъ» нам бир перделик миллий комедия ваъз-ы сахна олунды (сахналаштырылды – Т.э.)…»
                                                Н.Н.Зеври. Кефеде татар акъшамы: «Майыс 31 тарихында джума куню акъшам Фатма-ханым Ширинская риясетинде олмакъ узьре къырымтатар оюнджылары тарафындан Кефеде язлыкъ театро багъчасында хасылаты «Медениет» адлы ерли генчлер джемиети файдасына олмакъ узьре бир татар акъшамы япылды…Сахная къонулан «Тахир иле Зёхре» пьесинде оюнджылар оюнларыны пек муваффакъиетли беджердилер.»
№ 44    июнь 12                      Сейид-Джелиль Шемъи. Дёрт сенелик харб ве тюрклер. (Макъале, ичинден бир джумле: «… Чюнки шаирлер миллетин рехберлери ве ёл косьтериджилеридир; шаирлер, истерлерсе, бир миллети сема-и на-мунтехая чыкъарып кездирир, истерлерсе мюлеввес чамурлар ичинде юзьдюрир …»
№ 45     июнь 13                     Х. Джахид. Къырым. (Шиир-тюркю)
                                                Сейид-Джелиль Шемъи. Ичтимаий хасталыкъларымыз. (Макъале)
№ 47     июнь 16                     Абдульхамид Шамиль. Улема-и Ислям ве шимдики улемамыз.
                                                Умер Абдульазиз. Алманлар насыл юксельди? Татар генчлигине. (Макъале, ичинден бир парча: «Укюмет-и миллиемизин гузель бир иши даа: Къырымтатар Къурултайы Идаре-и миллиеси бу сене харидже – Авропая – 30 талебенинъ тахсиле гондерильмесине къарар вермиштир: 15 – Алманиягъа, 15 – Маджаристангъа.»)
№ 55     июнь-25                     Ш. Бекторе. Асрет тюркюси. (Шиир)
№ 65     июль 7                       Чобан-огълу Бекир Бавбек (Будапеште). Къавал сеслери. Ах табылсам. (Шиирлер)
№ 67     июль 17                     «Манзуме-и хумаюн». (Шиир). (Шиирнинъ астында идареден бир ремарка: «Яхъя Кемал-бек тарафындан тахмиси  идильмиш.»)
                                                Алупкада миллий театро: «Алупка татар генчлери Умм-Гульсум ханым Къасымованынъ мусаадесиле Къасымов варислерининъ бир бинасыны театроя тахаввиль идерек байрамынъ учюнджи кунь ресм-и кюшады иджра идильмиш ве бу мунасебетле Кавказ хаятындан бир миллий пьес мевкъи-и темашая къонулмыштыр.»
№ 70      июль 21                    Белял Фаикъ Къабаджан. Муаллим ве мектеп. (Макъале)
Х. Джахид. Шевкъи Бекторее. (Шиир)
№ 76      июль 28                    Дж. Керменчикли. Ватанымдан чыкъ. (Шиир)
№ 77      июль 29                    Чатыртавлы. Къызыл-Къобалы Джанай къарткъа. /Фельетон/
№ 78      июль 30                    Чатыртавлы. Енъи бир той. (Несир)
№ 79      июль 31                    Дж. Керменчикли. Буюк янгъын. (Шиир)
№ 80      август 1                   Чатыртавлы. Енъи бир той. (78 санындан девам)
№ 81     август 2                    Чатыртавлы. Енъи бир той. (Девам)
                                                Дж. Керменчикли. Татарым. (Шиир)
№ 82     август 4                    Чатыртавлы. Театроларда. /Койлю агъаларыма/
№ 83     август 5                    Чатыртавлы. Енъи бир той. (81 санындан девам)
№ 84      август 6                   Чатыртавлы. Енъи бир той. (Девам)
Юсуф Везиров. Миллет ичюн. Языджы насыл олмалы. (Макъале)
№ 85      август 7                   Чатыртавлы. Енъи бир той. (Сонъ)
№ 86      август 8                   Чатыртавлы. Койлю татарда окъув. (Макъале)
                                                Дж. Керменчикли. Учурумын башындайыз. (Шиир)
№ 87      август 9                   Чатыртавлы. Шеэрли татарда окъув. /Эртеге/ (Эртегенинъ сонъунда бильдирюв: «Ярын «Мырза татарда окъув» эртегеси де чыкъаджакътыр»)
№ 91     август 14                  Чатыртавлы. Окъ. (Чыбыртма)
№ 92     август 15                  Шамиль Шевкет. Татар дили ве эдебияты. (Макъале)
№ 95     август 19                  Къырымлы. Бен бир тюркюм. (Шиир). («Миллет» идаресинден: «Керек муаррирлеримизден Чатыртавлы эфенди ве керек гъайрылары тюрк лисаныны больмек ве тюрклюге кульмек макъсадыле язы язмамышлардыр. Бильакис, макъсад – тюрк лисанынынъ тюрлю лехджелеринде булунан мухтелиф лугъатларле тюрк лисаныны зенгинлештирмектир.»)
№ 99      август 23                 Чатыртавлы. Къайсы тиль? /Бутюн языджыларымызгъа/.
№ 100     август 25                Чатыртавлы. Къайсы тиль? /Бутюн языджыларымызгъа/. (Сонъу бар)
№ 101     август 26                Х. Джахид. Ана тилим. (Шиир)
№ 102     август 27                Юсуф Везиров. Миллий акъшамлар. (Миллий акъшамларнынъ насыл тарзда тешкиль этиледжеги акъкъында макъале.)
№ 104     август 29                Умер Фехми Ипчи. Кимден ярдым? (Шиир)
                                                Чобан-огълу Бекир. Тувгъан тиль! (Шиир)
№105      август 30                Юсуф Везиров. Миллий акъшамлар. (Девам)
Чатыртавлы. Къурбанов. /Эртеге/
№ 106     сентябрь 1             Чатыртавлы. Къурбанов. (Девам)
№ 107     сентябрь 2             Чатыртавлы. Къурбанов. (Девам)
№ 108     сентябрь 3             Чатыртавлы. Къурбанов. (Сонъ)
                                                Чобан-огълу Бекир. Эзан сеси. (Шиир)
№ 109     сентябрь 4             Умер Февзи. Бир татар яшы агъзындан. (Несир)
                                                Номан Байборю /Романьялы/. Ачув! /Мерхум Челебиджихангъа/. (Шиир)
№ 110      сентябрь 5            Чатыртавлы. Озь башына яшав. /Эртеге/
№ 112     сентябрь 8             Номан Байборю /Романьялы/. Суннет. (Шиир)
№ 113     сентябрь 9             Чатыртавлы. Чатыртавлынынъ огютлери. /Бутюн окъуйыджыларыма/. /Эртеге/
№ 114     сентябрь 10           «Адиль Герай» пьеси: «Кельмекте олан Къурбан байрамынынъ 3-джи куню Багъчасарай генчлери тарафындан Акъмесджитте Дворянский театрода Осман эфенди Акъчокъракълынынъ «Адиль Герай» нам тарихий эсери ойналаджакътыр. Мезкюр эсер кечен сене Багъчасарайда бир-эки дефа мевкъи-и темашайа къонулмыш ве гузель муваффакъиет корьмюш иди. Керек эсерин гузеллиги ве керек ойнаянларын Багъчасарай меракълы генчлери олмасы оюнын муваффакъиетли оладжагъына умют вериёрлар.»
                                                Чатыртавлы. Чатыртавлынынъ огютлери. (Девам)
№ 115    сентябрь 11            Чатыртавлы. Чатыртавлынынъ огютлери. (Сонъ)
                                                «Миллет» газетасына: «Сентябрь 19-да байрамын 3-джи куню Акъмесджит Дворянский театросында Багъчасарай генчлер джемиети эдебият шубеси тарафындан мешур муаррирлеримизден Осман эфенди Акъчокъракълынынъ «Адиль Герай» ве «Къырым Герай» нам пьесалары мевкъи-и темашайа къонуладжакътыр. Пьесалар Къырым ханлары аятындан олдугъы ичюн эр кесе корьмесини тевсие идериз.»
№ 117    сентябрь 13            Акъмесджит тиджарет мектеби.
                                                Татар театросы. (Акъмесджитте Дворянский театринде Багъчасарай генчлер джемиетининъ эдебият шубъеси авескярларынынъ тарафындан Акъчокъракълынынъ экишер перделик «Адиль Герай» ве «Къырым Герай» эсерлери ойналаджагъы акъкъында хабер.)
№ 118      сентябрь 15          Х. Джахид. /Бир къызнынъ агъзындан/. Къайгъы. (Несир)
№ 120     октябрь 11             Ялтада Миллий акъшам. (Дерекой генчлери тарафындан «Кавказ шивесинден» «Къабаат кимде» ве «Хур-хур» адлы водевиллери терджиме олунып сахнагъа къоюлгъанлары акъкъында.)
                                                Хамди. Джин тою. (Несир)
№ 121     октябрь 12             Чатыртавлы. Ишпан хасталыгъы. /Текерлеме, сонъу бар/
№ 123     октябрь 15             Чатыртавлы. Туткъан ёл. /Эртеге/
№ 124     октябрь 16             Чатыртавлы. Туткъан ёл. (Сонъ)
                                                Дж. Керменчикли. Татарым. (Шиир)
№ 126     октябрь 18             М. Ниязий. Добруджадан сизге селям кетирдим. (Шиир)
                                                Муаллим […]. Севгили Къырым ичюн. /Къырымынъ асыл, федакяр эвлятларына/. (Шиир)
№ 127    октябрь 20              Чатыртавлы. Къапу артындан. /Эртеге, сонъ/
                                                Тыббиели (?) […] Фаикъ. О меджхулее. (Шиир)
                                                Ихсан Мукъабиль (?). Шехитлери анъаркен. (Шиир)
№ 128     октябрь 21             Эски Къырымлы. Керменчиклие назире. (Шиир)
                                                Чатыртавлы. Джилиги (?) татымай. /Эртеге/
№ 129    октябрь 22              Чатыртавлы. Джилиги татымай. (Сонъ)
№ 130    октябрь 23              Шевкъи Бекторе. Такъмакълав. (Шиир)
№ 131    октябрь 24              Чобан-заде Бекир Сыдкъий. Улу Танърым. Ой согъукъ шу гъурбет. (Шиирлер)
№ 132    октябрь 25              Омер Сейфеддин. Эски къахраманлар. Къызыл эльма нереси. (Несир)
                                                Маариф меджмуасы: «Ишиттигимизе коре, маариф мудириети тарафындан миллетимизинъ пек мухтадж олдугъы ильмий, ичтимаий бир меджмуа чыкъармакъ ичюн шимдиден азырлыгъа башланмыштыр.
Газета саифелеринде язылан эсаслы ильмий макъалелер тюрлю-тюрлю телеграф хаберлери арасында эмиетлерини гъайып идиёрлар.
Умют олунур ки, […] ол янъы гъайретли маариф мудиримизинъ химметиле […] ол меджмуа джанланыр ве миллетимизе илим, нур серпер.»
                                                Нумюне мектеби. (Кезлев уезди Алач коюндеки нумюне мектеби акъкъында макъале.)
№ 133     октябрь 27             Чатыртавлы. Къадри. /Эртеге/
                                                Чобан-заде Бекир Сыдкъий. Чора-Батыр. (Шиир)
№ 134     октябрь 28             Чатыртавлы. Къадри. (Девам)
                                                Чобан заде Бекир Сыдкъий. Озен болсам. Бугунь. (Шиирлер)
                                                Мемет Ниязий. Ёлджулыкъ хатыраларындан: Чатыртавлыгъа. (Шиир)
№ 135     октябрь 29             Чатыртавлы. Большевик келе! /Хаял театросы ичюн эки перделик бир кулькю «комедия». 1-нджи перде./
                                                Бекир Сыдкъий. Тувдым бир эвде. (Шиир)
№ 136    октябрь 30              Чатыртавлы. Большевик келе. (1-нджи перденинъ девамы ве 2-нджи перде.)
                                                Умер Февзи. Татаргъа. (Шиир)
№ 137    октябрь 31              Т.И. Бизде нумюне мектеплери. (Макъале)
                                                Чобан-заде Бекир Сыдкъий. Анам. Тувгъан тиль! (Шиирлер)
                                                Хайырлы дюгюн: «Гозьлеведе бу куньлерде иджра идилен Челеби-заде Мемет Нузет эфендининъ дюгюнинде эр вакъыт олдугъы киби парайы ялынъыз чалгъыджылар менфатына  хаср этмейип, хайриее дахи муавенет идильмеси хусуста дюгюн саиби эфенди ве сагъдыч Яхъя эфенди Беляловынъ тешеббюси иле чалгъыджылар иле анълашылып Джемиет-и хайрие менфаатына учь бинъден зияде пара топламыштыр.
«Миллет» мютешеббис эфендилери бу мустехсен ишлери ичюн тебрик идер ве бунынъ бундан бойле саир дюгюнлере де орьнек олмасыны теменни идериз.»
№ 139      ноябрь 3                 Чатыртавлы. Байрам айы. (Несир)
                                                Мемет Ниязий. /Исмаил бек дарульмуаллиматы»нынъ ресм-и кюшады мунасебетиле бир бала агъзындан/. (Шиир)
№ 140     ноябрь 4                  У. Куркчи.  Хайырлы тюш. (Несир)
№ 143     ноябрь 7                  Къантемиров. Дарульмуаллимин ве Санайы мектеби. (Багъчасарайдаки бу эки окъув юрту акъкъында макъале.)
                                                Амет Шукри (Гозьлеве). Тойларымыз ве адетлеримиз. (Къырымтатарларнынъ адетлери акъкъында.)
№ 144     ноябрь 8                  Ибраим Къалайджы. Бизде мектеплер. (Къырымдаки мектеплернинъ вазиети акъкъында.)
№ 145    ноябрь 10                 Чатыртавлы. Къаведеки съезд. /Эртеге/
№ 147    ноябрь 12                 Бекир Сыдкъий Чобан-заде. Печель Азиз. (Шиир)
                                                Гъафар Шерефеддин. Гонъюльсизге. (Шиир)
№ 148    ноябрь 13                 Чанакъ-Къаледе. […] «денъиз килити». (Несир. Эсернинъ астындаки язы: «Къараман бир тюрк забитынынъ эс дефтеринден алынгъан бу языларны, яхшы анълашылсын деп, Къырым тиль пытагъына чевирип басамыз».)
№ 149    ноябрь 14                 Чатыртавлы. Йыкъынтылыр астындан. /Эмине-ханым Челебиге./ /Эртеге/
                                                Шевкъи Бекторе. Тюб ой! (Шиир)
№ 150    ноябрь 15                 Чатыртавлы. Йыкъынтылыр астындан. (Сонъ)
                                                Шишман. Маариф меселеси.
№ 151    ноябрь 17                 Илян: «Аллахнынъ ярдымыле бу сене Сала волости Багъча-Эли къарьесинде ачылан нумюне мектебине арзу эден талебелер къабул идилиёр. Талебелер секиз яшларындан юкъары олмакъле берабер емек ве ятакъ ишлеринде кендилери бакъаджакълары илян олуныр. Ве арзу эден талебелернинъ ноябрь 20-е къадар мектебе къайд олунмаянлары къабул идильмееджектир. – Муаллим: Абдульвефа Къадыров.»
                                                Чатыртавлы. Биз агъламайыкъ да ким агъласын. /Эртеге/
                                                Хатиф. Зынджырлы медресе-йи алиеси. (Зынджырлы медресенинъ ич тертиби акъкъында макъале.)
№ 152     ноябрь 18                Чатыртавлы. Биз агъламайыкъ да ким агъласын. (Сонъ)
                                                Б. Менъли Акъаев. Тувгъанларыма! (Шиир)
                                                Шевкъи Бекторе. Къанлы инсан. (Шиир)
№ 153     ноябрь 19                Абдурешид Челеби-заде. Фен ве санат маршы. (Шиир)
                                                Янъы чыкъкъан китаплар. (Умер Самининъ «Ана тили» ве Февзи эфендининъ «Тарих эртегелери» китапларынынъ чыкъкъаны акъкъында хабер.)
№ 154     ноябрь 20                Джемиль Керменчикли. Озь тилимиз. (Шиир)
№ 155     ноябрь 21                Февзи Алтукъ (Гозьлеведен муаллим). Джелилин сергузешти. (Шиир)
                                                Халил Керим-заде. Не ола! (Шиир)
№ 156     ноябрь 23                Ибраим Шейх-заде (Къарасувлы). Дарульмуаллиматкъа. (Шиир)
№ 157     ноябрь24                 Чатыртавлы. Ат, араба, арабаджы, юк ве ёл. /Земане балаларына/. (Несир)
                                                Умер Ипчи Феми. Истер идим. (Шиир)
№ 158     ноябрь 25                Чобан-заде Бекир. Истудент. /Тюзгюн эртеге/
                                                Х. Джахид. Хайриге. (Шиир)
                                                А. Т. Одабаш. Ана. (Шиирнинъ серлевасы алтындаки язы: «Кеченлерде янъы чыкъкъаныны яздыгъымыз «Ана тили» адлы къыраат китабындан».)
№ 159    ноябрь 26                 Чатыртавлы. Дертли къарылгъачнен ябанджы къуш. /Эртеге, назым/
№ 160    ноябрь 27                 Чатыртавлы. Мен язмайым, дедим, – анъламайлар!.. /Эртеге/
№ 162    ноябрь 29                 Чатыртавлы. Татар не ичюн газет окъумай? /Эртеге/
№ 164     декабрь 2                Амеле. «Хади»нен «Буди». (Несир)
№ 165     декабрь 3                Чобан-заде Бекир. Нурай. /Буюкче бир эртеге, несир/
                                                Тевфикъ Фикрет. Истанбул-Тюрклюк. (Шиир)
№ 166     декабрь 4                Чобан-заде Бекир. Нурай. (Девам)
                                                Амеле. Отьмек опейим, керчек! (Шиир)
№ 167    декабрь 5                 Чобан-заде Бекир. Нурай. (Девам)
№ 168    декабрь 6                 Х. Челеби. Талебе газетасы «Аркъадаш»: «Анъладыгъымызгъа коре, Къырымын меркези олгъан Акъмесджитте бир къач ишчи яшнынъ ынтылувы иле якъын заманда «Аркъадаш» адында сырф талебе ишлеринен огърашаджакъ татарджа газета чыкъарыладжакътыр. Мен бу хаберни эшиткен заман сонъ дередже къувандым, умют этем ки, «Миллет» де бу ёлда яхшы тюшюнджелер айтыр, халкъны бундан хабердар этер.»
Чобан-заде Бекир. Нурай. (Сонъ)
№ 169          декабрь 8           Юсуф Везиров. «Хакъ сес». (Акъмесджит шеэринде «Хакъ сес» адлы янъы газетанынъ биринджи номери чыкъкъаны акъкъында хабер.)
Тимурджан Одабаш. Къурултай къурулсын! (Шиир)
№ 170      декабрь 10             Чатыртавлы. Окъуйыджыларымнынъ мектюплери. /Бир татар къызындан./ /Эртеге тугуль/
                                                Амеле. «Хади»нен «Буди». (164 санындан девам)
№ 171       декабрь 11            Амеле. «Хади»нен «Буди». (Девам)
                                                Юсуф Везиров. Миллете догъру. (Макъале)
Абдурешид Челеби-заде (Къарасувлы). Унер ве санат мектебине. (Шиир)
№ 174     декабрь 15(?).        Э. Фейзи. «Хакъ сес» рефикъымыздан бекледигимиз. (Янъы чыкъкъан «Хакъ сес» газетасы (муаррирлери: д-р Мухаммед Нури ве шаир Мемет Ниязий) акъкъында.)
№ 177      декабрь 19             Чатыртавлы. Мевлюд байрамы. /Кичкене эртеге, несир/
                                                Амеленинъ тампмаджалары. (Манзум)
№ 178      декабрь 20             Т.И. Дарульмуаллимин талебелери файдасына ясалгъан акъшам. (Акъмесджит дарульмуаллимин бинасында фукъаре мектеп талебелерининъ файдасына тешкиль этильген бир акъшам акъкъында. Бу акъшамда генчлер тарафындан Къазан языджысы Абдулла эфенди Къариевнинъ «Артист» адлы эсери къырымтатарджагъа чевирилип сахнагъа къоюлгъан эди.)
№ 179      декабрь 22             Чатыртавлы. Татар не ичюн газет окъумай? (162 санындан девам)
№ 181      декабрь 24             Чатыртавлы. Татар не ичюн газет окъумай? (Девам)
№ 182      декабрь 25             Февзи Алтукъ. Мектеплеримиз ве муаллимлеримиз. (Къырым мектеплери иле къырымтатар оджаларынынъ вазиети акъкъында.)
                                                Чатыртавлы. Татар не ичюн газет окъумай? (181-ден девам)
№ 183      декабрь 26             Чатыртавлы. Татар не ичюн газет окъумай? (Девам)
№ 184 декабрь 27                  Чатыртавлы. Татар не ичюн газет окъумай? (Сонъ)
 
1919 сенеси
 
№ 5       январь 7                    Аксий (?). Озь арамызда. /Эртеге, несир/
                                                Топкъаялы. Анъладыкъ. /Эртеге, несир/
№ 8       январь 9                    С. Ялыбойлы. Сыкъынтылы бир гедже. /Эртеге/
                                                Тиль акъкъында лекция. (Дерекой–Ялта «Дирилик» («Дерелик ? – Т.э.) джемааты тарафындан тертип этильген бир акъшамда «Миллет» газетасынынъ муаррирлеринден Чатыртавлынынъ «Тиль меселеси» мевзусында бир лекция окъугъаны акъкъында.)
№ 9        январь 10                 С. Ялыбойлы. Сыкъынтылы бир гедже. (Девам)
№ 10      январь 12                 Илян. Янъы къыраат: «Янъы къыраатын экинджи къысмы басылып чыкъты. Фияты 4 рубледир. Сатыджылара ве тюкянджылара скидка этилир. Адрес: Акъмесджитте Къырым китап юрдунда, Багъчасарай Али Тарпи ве Сулейман Къаралезли китап дюкянларында булуныр».
                                                Чатыртавлы. Кезинти (1): Ялыбоюнда. Корбекуль.
№ 11      январь 13                 Чатыртавлы. Кезинти (2): Ялыбоюнда. Корбекулин мектеплери. (Девам)
                                                Гозьлеве мектеплери. (Кезлевнинъ къырымтатар миллий мектеплери акъкъында.)
                                                Кефе рушдиесинде эдебият акъшамы. (1919 сенеси ноябрь 21-де Кефе шеэринде рушдие мектебининъ бинасында мектеп талебелери ичюн бир эдебият акъшамы тешкиль этильгени акъкъында хабер.)
№ 12      январь 14                 Чатыртавлы. Кезинти (3): Ялыбоюнда. Корбекулин мектеплери. (Девам)
№ 13      январь 16                 Чатыртавлы. Кезинти (4): Ялыбоюнда. Корбекулин мектеплери. (Девам)
№ 14      январь 17                 Чатыртавлы. Кезинти (5): Ялыбоюнда. Корбекульде ашагъы маалле мектеби. Корбекульнинъ джемаат тюкянлары. Корбекульнинъ джемиет-и хайриеси. (Девам)
№ 15      январь 19                 Чатыртавлы. Кезинти (6): Ялыбоюнда. Корбекуль уфакъ бордж банкасы. Корбекульде хастахане. Корбекульде окъутыджылар джыйынтысы. Зарарлы мектеплерге къаршы. Корбекуль къадынлар комитети. (Девам)
№ 16     январь 20                  Чатыртавлы. Кезинти (7): Ялыбоюнда. Корбекуль къадынлар комитети. Абдульмеджит эфендиге халкълар насыл бир бахшыш вергенлер? Корбекулин яшлар комитети. Комитетлер чеврильмек керек! Бу сой джыйынтыларнынъ тилеги не олмакъ керек? (Девам)
                                                Бугунь оладжакъ татар театри. (Шу куньде “Дворянский» адлы театрде къазантатарларнынъ тарафындан «Къайын-ана» ве «Тапылдыкъ» адлы эки комедия ойналаджагъы ве акъшамдан кельген кярнынъ Акъмесджит дарульмуаллиматына багъышланаджагъы акъкъында хабер.)
№ 17     январь 21                  Чатыртавлы. Кезинти (8): Ялыбоюнда. Бу сой джыйынтыларнынъ тилеги не олмакъ керек? Китап эвлери, окъув юртлары. Китаплар. (Девам)
№ 18     январь 22                  Чатыртавлы. Кезинти (9): Ялыбоюнда. Китаплар. Джемаат авы. (Девам)
№ 20    январь 24                   Чатыртавлы. Молла акъайнынъ ойунда. /Эртеге, несир/
№ 21     январь 26                  Чатыртавлы. Молла акъайнынъ ойунда. (Девам)
№ 22      январь 27                 Чатыртавлы. Дерекой. /Эртеге/
№ 23      январь 28                 Чатыртавлы. Дерекой. (Девам)
№ 24     январь 29                  Чатыртавлы. Дерекой. (Девам)
                                                Гозьлеведе театро: «Гозьлеведен идаремизе бильдирильдигине коре, январин йигирми дёртюнджи куню акъшамы орадаки авескяр генчлер тарафындан мектеп салонунда «Фатма-шерфе» пьеси ойнанмыштыр. Эр он беш куньде бир татар мааллесинде бир татар театросы ойнанаджагъы язылыёр.»
№ 25     январь 30                  Чатыртавлы. Дерекой. (Девам)
№ 26     январь 31                  Чатыртавлы. Дерекой. Дерекойде «Дирилик» («Дерелик» ? – Т.э.) джемиети. (Девам)
                                                Абдульхамид. Идарее мектюп. Гозьлеведе татар акъшамы: «Январь 23 джума куню акъшамы мектеб-и рушдие бинасында Гозьлеве генчлери тарафындан мерхум Усеин-бек Болатуковын «Фатма-шерфе» нам 3 перделик пьеси мевкъи-и темашая къонъулды…». (Пьесанынъ ойналгъаны иле халкъ тарафындан насыл къабул олунгъаны акъкъында хабер.)
                                                Челеби-заде Мемет Нузет. Чоранынъ пешманлыгъы. (Шиир)
№ 29      февраль 5                 Чатыртавлы. Дерекой. Бала багъчалары. Мектеп заманына къадар баланы насыл асрамакъ керек. Песталоций. (Девам)
№ 30      февраль 6                 Илян. Дёртюнжи «Акъ ёл»: «Дёртюнджи ве бешинджи сыныфлар иле орта дередже мектеплеримизнинъ ихзарий сыныфларында окъутмакъ ичюн тертип олунан дёртюнджи «Акъ ёл». «Миллет» матбаасында 2 рубле 25 капиктен сатыладжакътыр. Нусхасы азалмыштыр. Топтан аланлара скидка япыладжакътыр.»
                                                Чатыртавлы. Дерекой. Песталоций. /Эртеге, девам/
№ 31      февраль 7                 Чатыртавлы. Дерекой. Песталоций. Флобер. Бизде бала багъчалары. /Эртеге, девам/
№ 37      февраль 14               Чатыртавлы. Бу косьтере ки!.. (Несир)
№ 38      февраль 16               И. Чалкъалы. Тасаввурланамаз. (Шиир)
                                                Шевкъи Бекторе. Эсирлик. (Шиир)
№ 39      февраль 17               Чатыртавлы. Дерекой. Бизде бала багъчалары. Басмахане ишлери. Къырымда китап соравы. /Эртеге, девам/
№ 40      февраль 18               Чатыртавлы. Дерекой мунасебетиле. Къырымнынъ китап языджылары. (Макъаленинъ бу ве илеридеки къысымларында къыскъа эдебий портретлери берильген языджылар шулардыр: Исмаил Гаспринский, Осман Акъчокъракълы, Усеин Токътаргъазы, Озенбашлылыр: бабасынен огълу – Сейид-Абдулла иле Амет, Асан Сабри Айвазов, Усеин Болатуков, Джемиль Керменчикли, Абдульгъаффар Шерефеддин Муратов, Абдульхаким Ильми, Джафер Сейдамет, Асан Чергеев, Шакир Алиев, Джелял Мейинов, Умер Сами, Усеин Баличиев, Яхъя Байбуртлы.)
№ 41      февраль 19               Татар театр акъшамы. (Акъмесджитте «Дворянский» адлы театрде къазантатар артистлери тарафындан санагъа къоюлгъан «Ореклер – о бир дюньядан къайткъан хатун» ве «Къызлар шулай кызыкъ этерлер» эки комедия акъкъында.)
№ 42      февраль 20               Чатыртавлы. Дерекой мунасебетиле. Къырымнынъ китап языджылары. (40 санындан девам)
                                                Татар акъшамы. (Акъмесджиттеки «Аркъадаш» джемиети тарафындан «Дворянский» театринде якъынларда чыкъаджакъ «Къардаш» серлевалы меджмуасынынъ менфаатына Намык Кемальнинъ «Заваллы чоджукъ» адлы учь перделик драмасынынъ ойналаджагъы акъкъында.)
№ 43      февраль 21               Илян. (А. Одабашнынъ балалар ичюн «Я тюшсе ?!» адлы китабынынъ чыкъкъаны акъкъында хабер.)
                                                Чатыртавлы. Дерекой мунасебетиле. Къырымнынъ китап языджылары. (41 санындан девам)
№ 46      февраль 26               Чатыртавлы. Насыл тинтелер. (Несир)
№ 51      март 4                     Илян. Исмаил-бек Гаспринский адына китап: «Исмаил-бек яшавына даир язылгъан языларынен чешит заманларда чыкъарылгъан ресимлерини хавий пек гузель ве темиз бир суретте Истанбулда басылгъан 33 буюк саифели бир китап чыкъарылгъандыр…»
№ 56      март 10                   Театро: «Багъчасарай студентлери адына март 6-да джума акъшамы мешур франсыз языджыларындан Мольерин «Саран» адлы пьеси ойнанды. Управа залы Багъчасарайын энъ юксек табакъасы иле толмуш…»
№ 58      март 12                   Абдульхамид Хамди. Къартбабаман торуны. /Эртеге/
№ 60      март 16                   А.А. (?) (Эски-Къырым оджаларындан). Мектеплер китаплары арасында. (Я. Н. Байбуртлынынъ «Сарф китабы» узерине тенкъидий макъале.)
№ 62      март 18                   Гулям (?). Медресе ве мектеп.
№ 70      март 28                   Чатыртавлы. Молла татарда окъув. /Эртеге/
(№ 81 июнь 31 сонъки?)
 
«Миллет»
 
(№ 1        сентябрь 1).
№ 3        сентябрь 6              О. Мурасов. Мектеп-медресе меселелери. (Девамы бар)
№ 5         сентябрь 11           Татарский учительский школа акъкъында.
                                                Идарее мектюп: Х. Ш. Татарский учительский школа ве талебелери.
№ 7         сентябрь 16           Татарский учительский семинариясы.
№ 24       октябрь 25             О. Мурасов. Багъчасарай Хансарайы. (Хан-сарайнынъ тесисине 400 йыл толмакъ мунасебетиле.)
№ 35       ноябрь 20                О. Мурасов. Тарих ве эдебият къысмы (девам): Исметий. «Озю дестаны». (34 санындан девам: шаир Исметий, онынъ сою, аяты ве эсерлерине даир малюмат, айрыджа, «Озю выкъиасы дестаны»ндан парчалар булундырмакътадыр, сонъунда «илериси вар» язысы мевджют, лякин илерики санларны топламда буламадыкъ.)
(№ 51 (сакъланмады) сонъки ?)
 
1920 сенеси
 
№ 4 (55)   январь 8                 А. Одабаш. Маариф ве тербие къысмы: Окъумакъ истеенлер.
                                                О. Мурасов. Тарих ве эдебият къысмы: Къырым татарларынынъ хиджретлери.
№ 6 (57)    январь 13              О. Акъчокъракълы. Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси: Къыпчакъ яки Алтын Орда деври.
№ 7(58)    январь 15               О. Акъчокъракълы. Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси: Къыпчакъ яки Алтын Орда деври. (Девам)
№ 9 (60)   январь 20               О. Акъчокъракълы. Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси: Къыпчакъ яки Алтын Орда деври. (7 санындан девам)
№ 10 (61)  январь 23              О. Акъчокъракълы. Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси: Къыпчакъ яки Алтын Орда деври. (Сонъ). Герайлар деври.
№ 12 (63)  январь 27              О. Акъчокъракълы. Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси: Менгли Герай хан заманында Къырымда эдебий аят. (Девам)
№ 13 (64) январь 29               О. Акъчокъракълы. Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси: Менгли Герай хан заманында Къырымда эдебий аят. (Девам)
№ 14 (65) февраль 1              О. Акъчокъракълы. Къырым тюрк-татар эдебиятынынъ къыскъаджа тарихчеси: Къайсуни-заде Нидаи эфенди яки Реммал Ходжа. (Девам)
№ 19(70)  февраль 14            Енъи эсерлер. (А. Одабашнынъ «Балалар акъшамы» адлы назире ве терджиме шиирлери джыйынтыгъы акъкъында.)
№ 21(72)  февраль 19            Абдульмеджид Шейхий. Мефтюха-и эдебие яки Къырымда Ислям къалемиле язылмышлара бир назар. (Макъале)
№ 22 (73)  февраль 21           Абдульмеджид Шейхий. Мефтюха-и эдебие яки Къырымда Ислям къалемиле язылмышлара бир назар. (Девам, «илериси вар»)
 

Категория

Источник
http://ilmiyqirim.blogspot.com/2011/07/1917-1920.html