Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

СЕЛЬБИЛЕР

Тынч озен четинде шувулдай сельбилер, 

Булутлар саркъалар далларгъа. 
Оларны аналар-бабалар севдилер, 
Данным чыдалмаз алларгъа. 
Нидже йыл зарланып сельбилер бизлерге 
Ана-юрт сырларын айттылар. 
Созулып коктеки йылдызлы излерге, 
Коюмде тамырлар аттылар. 
Даянып энъ аджджы, афатлы еллерге, 
Геджелей шувулдап алдылар. 
Къалдырып кетсек де, биз узакъ ерлерге, 
 
Бизлернен эбедий къалдылар.

Категория

Источник
http://anaurt.com