Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Сейран Сулейман 1979 сенеси Озьбекистанда Фергъана виляетиндеки Къува шеэринде догъды. 1991 сенесинден итибарен Къырымда Къарасувбазар (Белогорск) районынынъ Зуя къасабасында яшай. 1994-1996-да Къурман хусусий тюрк лицейинде окъуды. 2001 сенеси Къырым муэндислик ве педагогика университетининъ филология факультетини битирди. Шимди ‘Янъы дюнья’ газетасынынъ месуль кятиби вазифесинде чалыша. Украина Миллий Языджылар Бирлигининъ азасы ола. ‘Уч, къальбим’, ‘Сенинъ козьлеринде йылдызлар корьдим’ ве ‘Джемден бир авуч’ адлы шиир китапларынынъ муэллифи. ‘Ильхам’ эдебий клубу реисининъ муавинидир.
 
Эсерлеринден нумюнелер ‘Кюнештен бир парча’ къырымтатар шиириет антологиясына ве ‘Къарылгъачлар дуасы’ къырымтатар несир антологиясына кирсетильди.
 
Seyran Suleyman 1979 senesi Özbekistanda Ferğana vilâyetindeki Quva şeerinde doğdı. 1991 senesinden itibaren Qırımda Qarasuvbazar (Belogorsk) rayonınıñ Zuya qasabasında yaşay. 1994-1996-da Qurman hususiy türk litseyinde oqudı. 2001 senesi Qırım müendislik ve pedagogika üniversitetiniñ filologiya fakultetini bitirdi. Şimdi ‘Yañı dünya’ gazetasınıñ mesül kâtibi vazifesinde çalışa. Ukraina Milliy Yazıcılar Birliginiñ azası ola. ‘Uç, qalbim’, ‘Seniñ közlerinde yıldızlar kördim’ ve ‘Cemden bir avuç’ adlı şiir kitaplarınıñ müellifi. ‘İlham’ edebiy klubu reisiniñ muavinidir.
 
Eserlerinden nümüneler ‘Küneşten bir parça’ qırımtatar şiiriyet antologiyasına ve ‘Qarılğaçlar duası’ qırımtatar nesir antologiyasına kirsetildi.
 
Источник
http://anaurt.com