Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

СОВЕТЛЕР БИРЛИГИНИНЪ КЪАРАМАНЫ
УЗЕИР АБДУРАМАНОВ УЗУРЫНДА
Халкъымнынъ севимли огълу, Узеир,
Сен къургъан копюрлер тюшмейлер тильден.
Дестаным бабларын багъла, Узеир,
Сёзлерим, ферьядым чыкъмакъта дильден.
Юректен сёйлешмек, къонушмакъ ичюн
Узурынъа кельдим, азиз къараман.
Дженкнинъ яралары косьтерген кучюн,
Лаф этип олмайсынъ, тапылмай дерман!..
Нидже-нидже копюр къургъан, юртдашым,
Алтын йылдызлылар сафында барсынъ.
Джаным, дертинъе мен де дертдешим,
Биз ичюн гъурурсынъ эм ифтихарсынъ!
Сёйлеп олмасанъ да, козюнъе бакъып,
Джесарет дерсинден талим алам мен.
Ватан деп, курештинъ юрегинъ якъып,
Бугунь узурынъда ойгъа далам мен...
Къальптеки сёзлеринъ, тилинъ олайым,
Адынъдан айтмагъа манъа изин бер.
Эйиси сен тюзель, дердинъ алайым,
Менсиз де язарлар чокътан-чокъ шиир...
Узакъларгъа кетсин бизим сеслер де,
Сен айт, мен айтайым, дигерлер айтсын.
Бизим такъдиримиз къалмасын ерде,
Халкъыма тюйрельген бефтан сёз къайтсын!
Сен манъа узаттынъ сакъыз тюс дефтер,
Эеджанле ачам, джанлы хатыра!
Озь элинънен оны язгъансынъ мегер,
Къальбимнинъ кузьгюси огюмде тура!
Коюнъизден чыкъкъан пычма ташларны
Акъмесджит ёлунен ташыгъан бабанъ.
Тельбевин туттырып джюйрюк атларнынъ,
Эмекке севгини ашлагъан бабанъ.
Юксек биналарнынъ диварларында
Сизлер ташып кельген ташлар да бардыр.
Джагъа Мемиш коюн дживарларында
Оюкълар эвельки ташкъазанлардыр...
Тонгъучы эдинъ сен секиз баланынъ,
Чалыштынъ, окъудынъ, кирдинъ эсапкъа.
Фашистлер баскъанда Ана-Ватанны,
Джебэге атландынъ, чыкътынъ ог сафкъа!
Къуршун чалса биле, тюзелип кене,
Неэрлер устюнден эп къурдынъ копюр.
By дженклерни язсам, дерлер эфсане,
Окъуйыджым, бельки, шубенен окъур.
Сен къурып битирсенъ, душман патлата,
Къуршун ягъмурында кене къурасыз.
Озенден чыкъмайсыз суткалап атта,
Илле саиллерни къураштырасыз.
Сиз ачкъан ёллардан танклар кечелер,
Кечелер атлылар, кече пияде.
Сиз ичюн берабер кунъдюз-геджелер,
Ял алмай юкъуны унута кяде.
Волга, Сож ялысы бунъа шааттыр,
Шааттыр шеитлер яткъан мезарлар.
Дженкте джесюрлик юрткъа имдаттыр,
Имдаттыр юреги сендай олгъанлар.
Шааттыр сyв юзюн къызарткъан къанлар,
Къанлардан саильде къарлар къызарды.
Сувларгъа къатылды нидже бинъ джанлар,
Шу сувлар ичинде танълар агъарды.
Бойле ирадени не ерден алдынъ,
Денъизге бет ювгъан къаяларданмы?
Озеннинъ тюбюне пек терен далдынъ,
Нефесинъ боллугъы яйляларданмы?
Минадан темизлеп дженк ёлларыны,
Силядаш достларгъа къол туттынъыз сиз.
Алдынъыз кучь сыкъып, дост къолларыны,
Огюнъизде душман буз кесильди, буз!
Унутылырмы ич сен киби батыр,
Эвалла, айталар санъа илинъде.
Тойларда янъгъырай шерефинъе йыр,
Намынъ текрарлана халкъым тилинде:
Озенлер бойлап, акъкъан, Узеир,
Копюр къурып, йылдыз такъкъан, Узеир,
Сенинъ акъкъынъда йыр язмакъ саваптыр,
Омюрлик ёлунъны багъласын гузель йыр!
Мерданемиз, Узеир,
Айтылмагъан сёзюнъ йыр.
Мерданемиз, Узеир,
Бизчюн олдынъ озюнъ йыр!
Юрт дегенде — юртунъ, ешиль аданъ бар,
Къараманлар анъылгъанда, адынъ бар.
Бинъ эвалла, санъа джесюр, Узеир,
Сени йырлар юртны севген адамлар!
Мерданемиз, Узеир,
Айтылмагъан сёзюнъ йыр.
Мерданемиз, Узеир,
Бизчюн олдынъ озюнъ йыр!

Категория

Источник
http://anaurt.com