Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ГЪАРИПЛИК
 
Узун йыллар — унутылмаз аджджылар
Букти гитти бу букульмез илими.
Гозьде къуввет, дизде гъайрет къалмады,
Джан сагъ горьмек истер эдим илими.
Иль къайгъысы, къавм-къардаш асрети
Якъар, якъар къавурылмыш адамы,
Айрылыкътан, ёкъсуллыкътан, олюмден
— Бу учюнден башкъа ёкъмыш яманы.
Гунеш догъар, йине батар — гунь гидер,
Айлар долар, йыллар долар — яш гечер.
Къысмети вар — бахтиярдыр о адам,
Омрю бою озь юртунда сют ичер.
Ашыкъ Гъарип биле чекмиш дегильдир
Гъарипликте мен чектигим чилеги.
Нейлеерсинъ бахты яман йигидин
Дилемекле олмаз эмиш дилеги.
Керем янды Аслыханнынъ ашкъындан,
Онынъ сазы юзлердже йыл чалынмыш.
Бенимки де онун гиби чокъ чиле
Къара язы язылан бир алынмыш.
Чиле — истирал, азап.

Категория

Источник
http://anaurt.com