Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

  Улу шаиримиз Эшреф Шемьи-заденинъ 100 йыллыгъына багъышлангъан тедбирлерни отькерюв боюнджа Ишчи группанынъ нев­беттеки топлашувы бу йыл сентябрь 23 куню олып кечти. Топлашувны КъМДЖ Юкъары Шурасы Миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн олунгъан гражданларнынъ ишлери боюнджа даимий комиссиясынынъ реиси Ремзи Ильясов алып барды.

 

Ишчи группанынъ азасы олып, озь саасы боюнджа джевапкяр олгъан шахыслар тедбирлер планы эдасынынъ кетишаты акъ­къында тафсилятлы эсабат бердилер. Джумледен, КъМПУ тарих-филология факультетининъ деканы Рефикъ Къуртсеитовнынъ бильдиргенине коре, университетте Э. Шемьи-заденинъ иджадына багъышлангъан халкъара ильмий-амелий конференциягъа фааль азырлыкъ кете. Конференцияда иштирак этеджеклерини бир сыра четэлли алимлер энди тасдикъладылар.

Октябрь 31 куню тантаналы акъшамнынъ отькерильмеси къарарлаштырыла. Акъшамда «Аслыхан» поэмасы эсасында саналаштырылгъан спектакльден левхалар нумайыш этиледжек.

Айны конференция ве тантаналы акъшам отькерильджек куньлерде Къырым пайтахтындаки Ленин бульвары, 1/7-нджи эвнинъ  диварында ерлештириледжек хатыра тахтасынынъ тантаналы ачылувы оладжакъ, Къырым мектеплерининъ талебелери арасында Э. Шемьи-заденинъ шиирлерини энъ яхшы окъугъанларны бельгилеген конкурскъа екюн чекиледжек, китапханелер, музейлерде эдебий акъшамлар ве сергилер кечириле­джек.

Бундан да гъайры, ша­ир догъып оськен Кез­лев шеэринде онынъ эйкели къоюлып, о ердеки багъча­гъа Шемьи-заденинъ ады бериле­джек.

Ремзи Ильясовнынъ хабер эткенине коре, Акъмесджиттеки 42-нджи мектепке Шемьи-заденинъ адыны бермек акъкъында да къарар къабул олуна­джакъ.

Октябрь айынынъ сонъуна къадар шаирнинъ сайлама эсерлер джыйынтыгъыны, библиографик лугъатыны, маса устюне къоюл­гъан такъвимни нешир этмек козьде тутула.

Озь мухбиримиз.

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org