Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Умер Аджы-Асан 1897 сенеси Кезлев шеэринде аякъкъапчы Аджи-Асан ве Анифе аптенинъ къорантасында дюньягъа кельди. Алты яшында экенде Зейнеп тизесинден окъув-язувны огренди, иптидаий мектепте яхшы окъуй. Бабасы огълуны Багъчасарайгъа, “Зынджырлы” медресесине алып бара. Умер медреседе озь зеккийлигинен козьге корюне. Вакъты иле Санкт-Петербургда Университетте Шаркъ факультетини битирген, арап, фарс, тюрк, француз ве рус тиллерини мукеммель бильген оджа Исмаил Лёмановнен якъындан таныш ола. Умернинъ ана тилине авеслигини корьген Исмаил оджа Умерге якъындан ярдым этип башлай.
 
      Лякин Умерге медреседе окъумакъ насип дегиль экен. Онынънен берабер окъугъан багъчасарайлы Смаил Къалпакъчы деген ярамаз, Умер татлы юкъуда экенде, эки къашы арасына мерекепли къалемни саплай. Бу бир зерре ярадан къаны зеэрлене ве алты ай хастаханеде ята. Бир даа окъувгъа къатнамай. Сонъра Симферополь оджалар семинариясыны битире. 1917 сенеси декабрьде Кезлев шеэринде оджалыкъ фаалиетини башлай. “Ватан хадими”, “Терджиман”, “Янъы дюнья” газеталарны, рус ве джиан эдебияты классиклери Пушкин, Гоголь, Толстой, Джек Лондон, Анри Барбюс, Ромен Ролан ве башкъаларнынъ китапларыны окъуп огренмеге де вакъыт тапа. Озь бильгисинен къанаатленмеген Умер 1922 сенеси Къырым педагогика институты тарихий-тильшынаслыкъ факультетининъ гъыябий болюгине окъумагъа кире. Шу йылы Умер Аджы-Асан оджаны Кезлевде ачылгъан докъуз айлыкъ оджалар курсына оджа ве мудир этип тайин этелер.
 
      Умер оджа тек ана тилинен дегиль, тарихнен де меракълана ве тезден тарихтан да дерс берип башлай. Терен ве этрафлы бильгиге малик Умер Аджы-Асан ликбезлер ачув, янъы-янъы мектеплер тешкиль этюв, оджалар ве дерсликлер азырлав ишлерине бутюн гъайретинен къошула. Бу девирде Къырымнынъ чешит ерлеринде бир чокъ мектеплер ачылып, хусусан яшларнынъ илим саиплери олмасы ичюн муим шараит догъурыла, шу джумледен Кезлевде де янъы мектеплер, китапханелер мейдангъа кетириле.
 
Умер оджа, Сакътан алты километр авлакъта, денъизге якъын ерде, 1923 сенеси ачылгъан белли “Къара-Тобе” мектебини тешкиль этиджилерден бири эди ве озю де шу мектепте мудир ве оджа олып чалышты. О, 1922-1923 сенелерден башлап, мектеплер ичюн дерсликлер, китаплар азырлав ишине буюк иссе къоша. О девирде М.Недим, У.Ипчи, О.Акъчокъракълы киби зиялыларнен таныш ола.
 
1923-1935 сенелери Умер Аджы-Асан ульке халкъ маариф комиссарлыгъы янындаки Ильмий-методик советининъ азасы олды, ана тили ве язув методикасы дерсликлерини, тиль дерслери боюнджа программалар язды, чешит десликлерни редактирледи, конференцияларда ве меджлислерде, ильмий-методик, тильшынаслыкъ мевзуларында марузаларнен чыкъышта булуна эди. Умер Аджы-Асан 1926 сенеси октябрь 1-де Симферопольдеки татар оджалары техникумына ана тили ве эдебият оджасы вазифесине тайин этиле ве айны заманда теджрибе-нумюне мектебинде методист олып чалыша.
 
Умер Аджы-Асаннынъ шу техникумында окъугъан сабыкъ талебеси, шимди белли шаиремиз Джеваире Меджитова исе озь оджасыны шойле хатырлай: “1929-1930 сенелери татар педтехникумында бизге ана тилинден дерс берген Умер оджамызнынъ муляйим череси, къыяфети шимдики киби козюмнинъ огюнде тура. Озю орта бойлу, тюзгюн эндамлы, эр кеске гузель мунасебетте булунгъан кениш бильгили зиялыларымыздан эди. Онынъ лекцияларыны биз буюк меракънен динълей эдик. Сакин сеснен сёзлерни ифаде этювинден одада адден зияде тынч муит укюм сюре эди. Ондан алгъан бильгим манъа бутюн аят ёлум ичюн темель олды.”
 
1926 сенеси Бакуда отькерильген тюркшынаслыкъ конференциясындан сонъ ве 1927 сенеси сентябрь 10-13-те олып кечкен бутюнкъырым имля конференциясынынъ къарарына бинаен къырымтатар тилининъ “Имля лугъаты” тертип этюв ишине киришти.
 
Москвада яшагъан Б. Гъафаров да озь оджасы Умер Аджы-Асан акъкъында бойле хатырлай: “Умер Аджы-Асан якъын бильген оджаларымдан. Гъает намуслы, темиз ахлякълы, Кезлев шеэринде оськен, окъугъан, тербие алгъан, анълы зиялылардан! Халкъ сёзюне терен мана берген, озь халкъыны юректен севген, къырымтатар тилини этрафлы бильген, коп йыллар койлерде, шеэлерде муаллим Аджы-Асан деп, озюни, озь бильгисинен таныткъанлардан эди. Мен Аджы-Асан оджанен биринджи кере 1923 сенеси Симферопольде таныш олдым. Сонърадан 1925-те онынъ элинде окъудым. Даима онынъ тиль акъкъында фикирлерини динълер эдим. Аз бир вакъыт Багъчасарайда, “Зынджырлы” медресесинде окъугъан Аджы-Асаннынъ тиль оджасы белли медениет эрбабымыз И. Лёмановдыр. Шегирт оджасынынъ изинден кетип, тильшынас олды. Лякин, теэссюф ки, вакъытсыз вефат этти.”
 
Умер Аджи-Асан 1929 сенеси Къырым девлет педагогика институтына ишке авушты. Мында о къырымтатар тили ве эдебияты кафедрасынынъ ассистенти олды ве доцент укъукъынен “Земане къырымтатар эдебий тили” боюнджа дерс берди, педагогика кафедрасында студентлернинъ педагогик амелиятына ёлбашчылыкъ япты. Айны заманда о, медицина политехникумында да ана тили ве эдебият дерси берди. 1935-1937 сенелери исе театр техникумында эдебияттан эм де къырымтатарджа бедиий сёз усталыгъы дерсини берди.
 
Халкъымызнынъ тилини яхшы бильген, оны инкишаф эттирювде озь иссесини къошып келеяткъан, ана тили устюнде чалышып, даа янъы бир китап азырлагъан девирде юксек къабилиетли бу адамнынъ огюне сед чекильди. 1937 сенеси 28 апрельде акъсыз къапатылды. Партиянынъ XXII съездинден сонъ, о акъланды ве 1946 сенеси сентябрь айында сагъ-селямет къайтып, озь къорантасына къавушты. Учь йыл къадар Самаркъанд шеэринде артель бухгалтери олып чалышты. Бу аджайип инсан 1949 сенеси декабрь айында, 51 яшында вефат этти.
 
* * * * *
 
Умер Аджи-Асан родился в семье сапожника в Кезлеве (Евпатории). Хорошо учится в школе и отец отправляет его учиться в “Зынджырлы медресе”. Своим умом и знаниями выделяется среди других учеников. В годы учебы в медресе знакомится с Исмаилом Лёмановым (преподаватель, закончивший  Восточный факультет Санкт –Петербургского университета, знаток арабского, персидского, турецкого, французского  и русского языков), который заметил тягу Умера к родному языку и начал ему помогать.
 
Умер Аджи-Асан заканчивает Симферопольскую учительскую семинарию и в декабре 1917 года начинает преподавательскую деятельность в Кезлеве (Евпатории).
 
Увлекается литературой и историей. В 1922 году поступает на заочное отделение историко-филологического факультета Крымского педагогического нститута и в этом же году был назначен директором курсов для учителей. Как человека обладающего глубокими знаниями, его привлекают к подготовке учебных пособий для школ. В это же время он знакомится с такими видными деятелями науки и культуры, как У. Ипчи, М. Недим, О. Акъчокъракълы.
 
В 1923- 1925 гг. был избран членом научно-методического совета при краевом комиссариате народного образования, где начинает работать над подготовкой программ и методических пособий по родному языку. Выступает с докладами по проблемам языка, с научно-методическими рекомендациями на различных конференциях.
 
В октябре 1926 года был принят на работу в Симферопольский педагогический техникум преподавателем русского языка и литературы  и одновременно работал  методистом в школе повышения квалификации учителей.
 
Его учениками в свое время были Джеваире Меджитова (педагог и поэтесса) и Басыр Гафаров (тюрколог), которые тепло отзывались о своем преподавателе.
 
В 1929 году Умер Аджи-Асан переходит работать в Крымский государственный педагогический институт на должность ассистента кафедры крымскотатарского языка и литературы, читает лекции в медицинском техникуме.
 
В 1935-1937 гг. преподает литературу и читает лекций по мастерству художественного слова в театральном техникуме.
 
Педагог, обладающий глубокими знаниями, внесший свой вклад в развитие народного образования, языка 28 апреля 1937 был арестован. В местах депортации работал бухгалтером в артели и умер в 1949 году, в возрасте 51 года. Реабилитирован после XXII съезда партии.
 
Язгъан макъалелери ве дерсликлери:
 
Статьи и учебники:
 
1. Имляда эсас – сынфий-ичтимаий маъкъулликди // Енъи дюнья. – 1931. – Нояб. 10.
 
2. Эдебий тиль ишлев меселеси этрафында // Енъи дюнья. – 1931. – Окт. 7.
 
3. **Къырымтатар дилинде булунан сёзлери топлав хакъкъында талимат /Къырым маариф халкъ комиссарлыгъы ильмий шурасы имля комиссиясы; Тертип эткен А. Аджы-Асан.- Акъмесджит: Къырым маариф халкъ комиссарлыгъы нешр., 1928.- 19 s. Арап уруф.
 
4. **Одабаш А., Аджы-Асан У. Тюрк-татар тили: I-басамакъ мектеплерин 4-нджи ве 5-нджи сыныфлары ичюн окъув китабы. – Акъмесджит: 1-я Гос. типография, 1923. – 98 с.: ресим. Арап уруф.
 
5. **Одабаш А., Аджы-Асан У. Окъув китабы: Биринджи басамакъ татар мектеплерининъ 3-нджи сыныфлары ичюн окъув китабы. – Акъмесджит: Къырымдевнешр., 1924. – 173 с.: ресим. Арап уруф.
 
6. **Одабаш А., Аджы-Асан У. Тюрк-татар тили: I-китаб: Элифбеден сонъ окъув китабы оларакъ Къырым Маариф комиссарлыгъы Ильмий шурасы тарафындан олунмышдыр.- Акъмесджит: Къырым Хукюмет нешр., 1925.-240 с.: ресим. Арап уруф.
 
7. **Одабаш А., Аджы-Асан У. Тюрк –татар тили: 3-нджи китаб. 1-нджи басамакъ татар мектеплерининъ 3-нджи группаларында окъув китабы. – Акъмесджит: Къырым Маариф комиссарлыгъы нешр., 1926.- 261 с.: ресим.
 
  Арап уруф.
 
8. **Одабаш А., Аджи-Асан. У. Тюрк-татар тили: I-нджи китап; I-нджи болюк: I-нджи басамакъ татар мектеплеринде элифбеден сонъ окъув китабы.- Акъмесджит: Къырым Хукюмет нешр., 1927.- 103 с.: ресим.
 
9. «Татар элифбесининъ» тертибни ве усул тедриси хакъкъында бир ики сёз.-  
 
Акъмесджит: Къырым Хукюмет нешр., 1925.- 15 с.
 
10. Элифбени огретювде методик тевсиелер. – Акъмесджид, 1926. – 72 с.
 
Аяты ве фаалиети акъкъында:
О жизни и деятельности:
 
1. Аджи-Асан Умер // Урсу Д.П. Бекир Чобан-заде. Жизнь. Судьба. Эпоха – Симферополь: Крымучпедгиз, 2004. – С. 17-18.
 
2. Зети П. Бильгисинен танылгъан алим: Белли тильджи Аджи-Асаннынъ догъгъанына 100 йыл толувы мунасебетинен // Къырым. – 1998. – Февр. 21. – С. 2.: фото.
 
3. Зети П. Белли тильджи ве медениет эрбабы (Ири маариф мутехассысы Умер Аджи-Асаннынъ догъгъанына 90 йыл толувы мунасебетинен) // Йылдыз. – 1988. – № 1. – С. 104-107.: фото.

Категория

Источник
http://www.kitaphane.crimea.ua