Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Июль 21-де И. Гаспринский адына джумхуриет китапханесинде къырымтатар язы­джыларынынъ топлашувы олып кечти. Топлашувнынъ башында якъында вефат эткен языджы Ибраим Пашининъ рухуна дуа окъул­ды. Бундан сонъ топлашувгъа реберлик япкъан шаир Шакир Селим кунь тертибинде языджылар тешкилятынынъ статусы ве нешир олунаджакъ китаплар иле багълы меселелер музакере этиледжегини бильдирди.

Языджы Риза Фазыл тешкилятнынъ янъы статусыны бельгилемек ичюн бир йылдан зияде джиддий иш алынып барылгъаны акъкъында айтып, ахыр-сонъу, тешкиляткъа якъын­да «Къырымтатар языджылары бирлиги» иджадий тешкиляты статусы берильгенини мемнюнликнен къайд этти. Шакир Селим янъы статускъа наиль олгъан тешкилятнынъ реиси оларакъ Риза Фазыл ве кятиби оларакъ Дилявер Османовнынъ намзетлери бир даа тасдикълансын, деп меселени рейге къойды. Топлашувда иштирак эткен языджылар мезкюр намзетлерге ачыкъ рей берювнен къолтуттылар. Озь невбетинде, языджылар Шакир Селим Къырымтатар языджылары бирлигининъ фахрий реиси олсун, деген теклифнен чыкъышта булундылар. Бундан сонъ Риза Фазыл тешкилятнынъ президиумына докъуз ве тефтиш комиссиясына учь язы­джы кирсетильгени айтты. 

Языджылар топлашувында Къырым Юкъары Шурасы Миллетлерара мунасебетлер боюнджа Даимий комиссиясынынъ реиси Ремзи Ильясов да булунды ве о, язы­джылар Къырымнынъ чешит ерлеринде ана тилимизни тешвикъат этюв ишинде фааллик косьтермелерини риджа этти. Р. Ильясов языджылар регионларгъа чыкъмасы ичюн транспорт меселесини де чезмеге ярдым этеджегини ишандырды.

Топлашувнынъ сонъунда бу йыл план боюнджа нешир олунаджакъ китаплар джедвели бакъылды.

Озь мухбиримиз.

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org/