Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Заира Зейнетдинова 1980 сенеси  январь 9-да Акъмесджит шеэринде догъды.
Ильк тасилини 1987 сенеси Ташкент виляетининъ Янъыёл шеэриндеки 12-нджи мектепте алды, сонъ окъувыны Къырымда Мазанка, Алма-Тархан, Теберти кой мектеплеринде девам эттирди. 1997 сенеси мектепни битире ве Акъмесджиттеки 15 санлы окъув юртунда тикджилик курсларында ярым йыл девамында окъуй, оны аля ишаретлернен битирип, 1998 сенеси Къырым муэндислик-педагогика институтынынъ къырымтатар тили ве эдебияты болюгине, гъыябий окъумагъа кире. Айны шу йылы Багъчасарайдаки «Марама» миллий орьнек санaаты тешкелятына талебе оларакъ къабул олуна. Анда 2002 сенесине къадар къатнай. Къырымтатар эль санaты саиби ола. Аля-бугунь бу севимли ишинен огъраша. Бунен бирге 1999-2003 сенелери Багъчасарайдаки 5-нджи мектепте, сонъ исе Теберти кой мектебинде чалыша.
2004 сенеси Къырым муэндислик-педагогика университетини битире. 2005 сенеси анда къырымтатар ве тюрк филологиясы кафедрасынынъ хадими оларакъ ишке къабул олуна. Бугунь исе о, къырымтатар ве тюрк эдебияты кафедрасынынъ аспиранты. 
Къырымда отькерильген эль санаты сергилерининъ, Романияда Халкъара медениет куньлерининъ(2009), Тюркиеде олып кечкен семинарларынынъ(2010)  ве 2011 сенеси Тюркиеде кечирильген XI Халкъара(улусларарасы) Сапанджа шиириет акъшамларынынъ иштиракчиси. Бир сыра газета ве меджмуа макъалелерининъ муэллифи. Айны вакъытта шиир яза. 2008 сенеси онынъ «Севген юрек алдатмаз» адлы ильк шиирлер джыйынтыгъы дюнья юзю корьди
 
 
Zaira Zeynetdinova 1980 senesi  yanvar 9-da Aqmescit şeerinde doğdı.
Ilk tasilini 1987 senesi Taşkent vilâyetiniñ Yañıyol şeerindeki 12-nci mektepte aldı, soñ oquvını Qırımda Mazanka, Alma-Tarhan, Teberti koy mekteplerinde devam ettirdi. 1997 senesi mektepni bitire ve Aqmescitteki 15 sanlı oquv yurtunda tikicilik kurslarında yarım yıl devamında oquy, onı alâ işaretlernen bitirip, 1998 senesi Qırım muendislik-pedagogika institutınıñ qırımtatar tili ve ehdebiyatı bolügine, ğıyabiy oqumağa kire. Aynı şu yılı Bağçasaraydaki "Marama" milliy örnek sanaatı teşkeliyatına talebe olaraq qabul oluna. Anda 2002 senesine qadar qatnay. Qırımtatar el sanatı saibi ola. Alâ-bügün bu sevimli işinen oğraşa. Bunen birge 1999-2003 seneleri Bağçasaraydaki 5-nci mektepte, soñ ise Teberti koy mektebinde çalışa.
2004 senesi Qırım müendislik-pedagogika universitetini bitire. 2005 senesi anda qırımtatar ve türk filologiyası kafedrasınıñ qadimi olaraq işke qabul oluna. Bügün ise o, qırımtatar ve türk edebiyatı kafedrasınıñ aspirantı.
Qırımda otkerilgen el sanatı sergileriniñ, Romaniyada Halqara medeniyet künleriniñ(2009), Türkiyede olıp keçken seminarlarınıň(2010) ve 2011senesi Türkiyede keçirilgen XI Halqara(Uluslararası) Sapanca şiiriyet aqşamlarınıň iştirakçisi. Bir sıra gazeta ve mecmua maqaleleriniñ muellifi. Aynı vaqıtta şiir yaza. 2008 senesi onıñ "Sevgen yürek aldatmaz" adlı ilk şiirler cıyıntığı dünya yüzü kördi.

 

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,979.msg3785.html#msg3785