Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Зиядин Джавтобели (Менълиазизов) 1905 сенеси Къырымнынъ Керчь тарафындаки Джавтобе коюнде догъды. Кой мектебини битирген Зиядин 1923 сенеси Тотайкой педагогика техникумине окъумагъа кире. Онынъ ильк шиирлери «Эмгек» адлы дивар газетасында дердж олундылар.

1925 сенеси Зиядин Джавтобели «Яш къувет» газетасынынъ эдебий хадими ве месуль кятиби оларакъ чалышып башлай. Айны вакъытта, окъувыны да девам эттире.

Джавтобели 1928 сенеси техникумны битирген сонъ, Акъмесджит районы Алма-Тархан коюндеки нумюне мектебине мудир оларакъ ёлланыла. Арадан чокъ кечмеден, шу йылнынъ бааринде «Ени дюнья» газетасынынъ месуль кятиби оларакъ тайинлеме. Бу йыллары институтны битирип, аспирантурада окъувине девам эте.

1930-1935 сенелери Джавтобели фыркъа, Къырым Девлет нешриятында муаррир олып чалыша.

Шаирнинъ яратыджжылыгъы гурьлеген бир вакъытта шахскъатабышув девири келе ве земаненинъ илери адамларынен бир сырада, Джавтобели бастырыкъа алына. 1938 сенесинден 1946сенесине къадар апсханелерде булуна ве 1947 сенеси Самаркъандкъа (Озьбекистан) келе.1956сенеси къабатсыз танылып, реабилитирлене.

Дженктен сонъ Зиядин Джавтобелининъ «Йырла, инсан»(1970), «Эдебиат севдалары»(1983), «Чешит йыллар шиирлери»(1978), «Айырылмаз достларым»(1986) киби шиирий джыйынтылыкълары басылып чыкъты.

Зиядин Джавтобели 1991 сенеси июнь 16-да иджретте вефат этти.

Категория

Источник
http://anaurt.com