Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Эльмара Идрис къызы Мустафаева 1985 сенеси январь 20-де Русиенинъ Новороссийск шеэринде догъды. 
1990 сенеси къорантасынен Къырымгъа келип, Джанкой районынынъ Джургъун (Мирновка) коюне ерлеше.
1992-2003 сенелери Джургъун коюнинъ умумтасиль мектебинде окъуй. 
2002-2003 сенелери яни эки йыл девамында «Къырым – меним Ватаным!» конкурсында иштирак этип, «назм» номинациясында 3-нджи дереджели дипломнен такъдирленди. 
2003-2008 сенелери Къырым муэндислик-педагогика университетининъ тарих-филология факультетинде окъуп, къырымтатар ве инглиз тиллери боюнджа мутехассыс олды. 
2007 сенеси апрель айында «Доля» нешриятында онынъ «Гонълюмнинъ левхалары» адлы ильк шиирлер джыйынтыгъы дюнья юзю корьди. 
2008 сенеси Керичте отькерильген «Баррикада на Тузле» адлы музыка ве эдебият халкъара фестивалинде иштирак этти.
2009 сенеси исе Киев шеэринде отькерильген 6-нджы «Країна мрій» адлы этник фестивалинде бир сыра яш шаирлернен бераберликте иштирак этерек, къырымтатар тилинде язылгъан шиирлерини такъдим этти. 
2008-2010 сенелери «Янъы дюнья» газетасында мухбир оларакъ чалышты.
2010-2012 сенелери исе «Авдет» газетасында журналистлик фаалиетини девам эттирди.
2012 сенеси июнь айында Тюркиенинъ Элязыгъ шеэринде олып кечкен «20-нджи Улусларарасы Хазар шиир акъшамлары» адлы эдебий окъувларда иштирак этерек, Къырымны темсиль этти.
2012 сенеси ноябрь айында Тюркиенинъ Анкъара шеэринде олып кечкен «7-нджи къырымтатар яшлар Къурултайы»нда Къырымнынъ «Маарифчи» бирлешмеси адындан булунды.
2013 сенесининъ башында «Къырым журналистлери ве сиясий араштырмалар мустакъиль меркези» тарафындан тешкиль олунгъан «Къырымтатарларнынъ озь Ватанында яшайышы» адлы мевзусында Къырым ве къырымтатарлар акъкъкында язгъан блогерлер арасында отькерильген конкурста иштирак этти. «Блогдаки энъ яхшы нешир» номинациясында 3-нджи ерни къазанды.
2013 сенесининъ сонъунда «Къырымдевокъувпеднешир» нешриятында онынъ «Эгер мен къуш олса эдим…» адлы экинджи шиирлер джыйынтыгъы чыкъты. 
Эльмара шиирлерни 7 яшындан язып башлады. Шиирлерни дёрт (къырымтатар, инглиз, рус ве украин) тильде яза. Биринджи кере шиирлери 2002 сенеси «Заряжайка» адлы Джанкой район газетасында басылды. 
Бундан гъайры, о Диляра Махмудова, Зера Кенжикаева, Эдем Мустафаев, Гузель, Ленара Османова, «Танъ йылдызы», «Бельбек» ве дигер такъым ве йырджылар ичюн йыр метинлерини язды.
2009 сенеси Киевде яшагъан истидатлы йырджымыз Ленара Османованынъ иджрасында Эльмаранынъ эки тильде язгъан «Flash» («Атеш») йыры Украинада кечирильген «Евровидение 2009» конкурсында финалгъа чыкъты.
Шиирлери «Ильхам» эдебий клубы тарафындан бастырылгъан джыйынтыкъларда расткеле. Бундан гъайры, Эльмара Мустафаеванынъ шиирлерини «Йылдыз», «Къырым», «Арманчыкъ» ве «Арзы» меджмуаларында, «Къырым» ве «Янъы дюнья» газеталарында, «Умют керваны» альманахында окъуй билесинъиз.

Категория

Источник
http://ru.gravatar.com/