Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Баба изинден кеткен шаир – Эрдживан Керменчикли
Догъды: 1924 сенеси, январь 28-де
 
Догъгъан ери:
Къызыл-Чолпан, Кезлев (Къырым)
 
Вефат этти: 1994 сенеси, январь 16-да (Янъыёл шеэри, Озьбекстан)
 
Белли къырым миллий шаири Джемиль Керменчиклининъ огълу Эрдживан Керменчикли Гезлеве (Кезлев) районынынъ Къызыл-Чолпан коюнде (Къырым) догъду, 1924 сенеси январь 28-де. О, иптидаий – башлангъыч тасильни бабасынынъ сыныфында алды. Сонъра бильги алув джерьяныны гъайры мектепте девам япты. Къуруджылыкъ институтында окъуды. Совет империясы гулагында беш йыл отурып чыкъты. Догъмуш миллетиле берабер о, джеза (репрессия) ерлеринде, хусусан Янъыёл шеэринде (Озьбекстан) къуруджылыкъ мейданларында уйкен муэндис олуп чалышты.
 
Эрдживан Керменчикли омюрининъ сонъуна къадар, (1994 сенеси, январь 16-да Янъыёл шеэринде вефат этти), азиз къырым халкъына, Ветанына ве онынъ текрарланмаз эфсаневий манзарасына, терен-бай тарихына, медениетине, дюльбер урф-адетлерине садыкъ къалды. Шаирнинъ лирик къараманы оны Ана-Ветанындан айыргъан фаджиалы къурумнынъ унсурларына нисбетен ве айны заманда миллетине эм де Ветанына нисбетен кенди мунасебетини бильдире. Мезкюр мунасебетлер – фикирлер кимерде ачыкътан-ачыкъ косьтерильсе, базы да исе, олар къапалы бир шекильде ифаделениле. Ёлуны шашыргъан «саткъынлар»ны исе, бабасы Джемиль Керменчикли киби оларны шыпырта, шиддетли-кескин сесле тенбийлей…
 
Бу ерде бир шейни даа къайд этмели ки, дюльбер къальбли шаирнинъ, яъни Эрдживан Керменчиклининъ яраткъан шиирлерини окъугъанда, насылдыр бир адалет ве айны заманда аджайбат-куреш дюньясына далып кеткенинъни дуймай къаласынъ. Албу исе, догърудан-догъру шаирнинъ бабасындан – Джемиль Керменчиклиден огълуна кечкен иджадий нурнынъ тимсалидир. Бу да, акъикъат.
 
ЭДЕБИЯТ:
Керменчикли Эрдживан. Оджакъ башында. «Йылдыз». 1986. № 1.
Керменчикли Эрдживан. Шиирлер. «Йылдыз» медж. 1990. № 3.
Керменчикли Эрдживан. Хатырлав. «Йылдыз» медж. 1991. № 2.
Дермеджи Абдулла. Маарифчи ве демократ эдип. «Йылдыз» медж. 1992. № 2.
Абибуллаева Диляра. Эрдживан Керменчикли: «Ах, нейлейим…». «Йылдыз» медж. 2000. № 5.

Категория

Источник
http://leylaemir.org/