Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
İsmail Mustafa oğlu Gasprinskiy
 
QIRIM
 
Buña “Yeşil ada” derler, yüce maali Çatır Dağ,
Bunıñ bir tarafı çöldir, bir tarafı bağça-bağ.
Kelir suvlar yaylalardan, ne güzeldir boyları,
Altın aşlıq tarlaları, qozuları qoyları.
 
Öter quşlar saba-aqşam, olur yazda gülistan,
Er ne taraf göz ederseñ altın aşlıq, bağ-bostan
Pek güzeldir ab-avası, yay ve cay, cay ve yay,
Şeerlerniñ eskileri – Qarasuv, Bağçasaray.
 
Dop-dolu edi halqımızla Yeşil ada bir zaman,
Az degildi yurtumızda Manla-Batır, qaraman.
Zeval keldi, yurt bozuldı, qaç ve köç aldav ile,
Gitti halqlar, keldi yadlar başqa al ve dil ile.
 
Unutmañız çocuqlarım, Qırım siziñ vatandır,
Saip oluñız bu vatana çalışıp edep ile.
Buña “Yeşil ada” derler, yüce maali Çatır Dağ,
Bunıñ bir tarafı çöldir, bir tarafı bağça-bağ.
 
Исмаил Мустафа огълу Гаспринский
 
КЪЫРЫМ
 
Бунъа "Ешиль ада" дерлер, юдже маали Чатыр Дагъ,
Бунынъ бир тарафы чёльдир, бир тарафы багъча-багъ.
Келир сувлар яйлалардан, не гузельдир бойлары,
Алтын ашлыкъ тарлалары, къозулары къойлары.
 
Отер къушлар саба-акъшам, олур язда гулистан,
Эр не тараф гозь эдерсенъ алтын ашлыкъ, багъ-бостан
Пек гузельдир аб-авасы, яй ве джай, джай ве яй,
Шеэрлернинъ эскилери – Къарасув, Багъчасарай.
 
Доп-долу эди халкъымызла Ешиль ада бир заман,
Аз дегильди юртумызда Манла-Батыр, къараман.
Зевал кельди, юрт бозулды, къач ве кочь алдав иле,
Гитти халкълар, кельди ядлар башкъа ал ве диль иле.
 
Унутманъыз чоджукъларым, Къырым сизинъ ватандыр,
Саип олунъыз бу ватана чалышып эдеп иле.
Бунъа "Ешиль ада" дерлер, юдже маали Чатыр Дагъ,
Бунынъ бир тарафы чёльдир, бир тарафы багъча-багъ.

Категория

Источник
http://anaurt.com