Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Бу яз мевсимини, бераберликте, заманымызны файдалы эгленджелернен толдурайыкъ!!!
«Тerciman» китап Эви, Рамазан айы девамында «КИТАП ОКЪУВЫ ЯРЫШЫНЫ» кечире! Бойлеликнен, бу мубарек ай девамында бизлерге, эм бильгилеримизни арттырмагъа, эм меракълы фаалиетлерде иштирак этмеге фурсат бериле! Мусабакъа (конкурс) балалар ве буюклер ичюн эки категория арасында отькериледжек!
Ярышнынъ шартлары: 
1. «Тerciman» китап Эвинден ярышта окъуладжакъ китапны сатын алмакъ, я да почта вастасынен сымарламакъ.
2. Ярышта иштирак этмек ичюн регистрациядан кечмек. Регистрация китап эвинде я да интернет адреси вастасынен япыла биле.
3. Китапнынъ сатын алувы ве регистрациядан кечюв 2013 с. июль 1-ден июль 13- къадар девам этеджек.
4. Китапны – буюклер ичюн айры, балалар ичюн айры – Рамазан айы девамында окъуп чыкъмакъ лязим. Сонъра бельгиленген куньде Финал кечириледжек. Энъ эйи джеваплар гъалебе кетиреджек. 
Гъалиплерни къыйметли эдиелер беклей!!!
1. 1- джи ерни къазангъан - фотоаппарат
2. 2-джи ерни къазангъан – мобиль телефон
3. 3-джи ерни къазангъан – 200 грн. къадар Сертификат. Онъа коре, «Terciman»да истенильген китап я да бахшиш алына биле. 
Малюмат ичюн:
Акъмесджит ш. Севастопольская сокъ., 44 «Тerciman» китап Эви
Tel: 050 150-30-26 095 176-55-35 099 626-24-48 

Категория

Источник
http://vk.com/public43889533