Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Земаневий къырымтатар джемиети бу куньлерде Интернет саасында инсанларнынъ гъает илери бир группасыны тешкиль эте. Ичтимаий агъларда таныш бир аляметлерге хас аккаунтлар пейда ола, буларнынъ сырасында къырымтатар адларынен бирге «Крымский татарин», «Къырымлы», атта шакъалы «Бабасын сакъалы» киби саифелер расткеле.  Ичтимаий агъларда къырымтатарлар халкъымызгъа пек анълайышлы ве меракълы мевзулар ве меселелер боюнджа къурулгъан группалар, форумларда бирлешип фааль иштирак эте. Айны вакъытта миллий музыка эсерлери такъдим олуна, чешит тедбирлер ве мерасимлер акъкъында хабер этиле, бундан да гъайры иш къыдырув ве онъа бенъзеген илянлар да беян олуна. Ичтимаий агълар вастасынен миллетдешлеримиз истидатлы фотографлар, аньаневий эснаф усталары, хейнд-мейд эль усталары акъкъында биле, чешит гонъюллилернинъ акциялары ве ола биле халкъымыздан бирисинен олуп кечкен бир фелякетлер акъкъында хабер алалар. Тамам иле ичтимаий агъларда миллий тарихымыз ве медениетимизнен багълы видеолар гъает къыскъа вакъыт ичинде даркъатыла. Ичтимаий агълар, шубесиз, аятымызнынъ айырылмаз бир къысмы, айны заманда, миллетимизнинъ хусусиетлерини акс ве беян эттирген бир къысымыдыр.

Ичтимаий агълар омюримизде пейда олмасынен бир вакъытта, бельки де, бойле кенъ танылгъан агъларда къырымтатар тилинде олгъан интерфейслер, бундан да башкъа, бус-бутюн къырымтатар ичтимаий агъынынъ мейдангъа кетирмек фикирлер догъгъандыр. Бойле миллий ичтимаий агъ бирлик, бераберлик, къолтутув ичюн пек эмиетли олур эди, ве, эсасы, о, бизнен ана тилимизде «къонушыр» эди ве гонюллеримизнинъ энъ терен дуйгъуларыны «анълар» эди.

Бираз эвель бойле ичтимайи агъны мейдангъа кетирмек ичюн адымлар атылгъандыр. Шу агънынъ ады «Селям алейкум!» эди, ве онынъ такъдири насыл олгъаныны, догърусы, шимдилик, айтамам. Онъа алып баргъан багълантылар расткетирмедим. Шимди исе Qırım.online (http://qirim.online/) адында янъы къырымтатар ичтимаий агъынынъ олгъанына хабердар олдым!

Янъы ичтимаий агъынен олуп кечкен ильки танышувымдан мен онда шахсий мессаджлардан гъайры, чат иле къонушмагъа имкяным олгъаныны корем. Бу чат шекили исе, къырымтатар мусафирченлигини акс эттире. Qırım.online эппи къулланыджылары ичюн айны вакъыт ичинде бутюнлей ачыкътыр. Бундан башкъа фотоальбомлар асыл этмек ве Youtube, Vimeo сервислерден видео юклемек имякнлар бар. Миллий музыкамызнынъ зенгин хазинесине хас бу ичтимаий агъ, къулланыджыларгъа оны динълемеге теклиф эте.  Qırım.online агъынынъ къулланыджылары группалар асыл этмек мумкюн, илянлар япмакъ ве «Вакъиалар» болюгинде анонс ве афишалар дердж этирмек мумкюнлер.

Бу ичтимайи агъда блоглар алып бармагъа мумкюн. Блоггерлер озь беянатларыны Qırım.online агъынынъ давети иле дердж эте билелер. Я да, блоггер олмакъ ичюн, ичтимаий агъынынъ идареджилерине мураджаат этмек керек олур.

Qırım.online янъы хаберлер дердж эте, бойле этип къулланыджыларнынъ эр бириси дюньяда шу дакъкъасы олып кечкен вакъиалар акъкъында малюмат ала биле.

Qırım.online ичтимаий агъда бир шейни мен пек бегендим. Мында ички пара – валютаны къулланалар, ады да къырымтатарлар ичюн пек севимли «чиберек»тир! Бир де бир къулланыджы, меселя, тёлемели илян, «сатын» бахшышлар, я да озю ичюн алий бир севиени – vip статусны алмакъ ичюн, шу «чиберек»лернен меселени чезе.  Амма ичтимаий агъларнынъ къулланыджыларына таныш олгъан адий бахшышларны да Qırım.online агъында тапмакъ мумкюн.

Qırım.online – янъы ве илериге умютлер багъышлагъан ичтимаий агъдыр! Эльбетте, бу агъны ишлеп чыкъаргъан, мейдангъа кетиргенлерге зенаатдашлар, фикирдешлер тарафындан ярдым кереклидир, бундан да гъайры, маддий къолтутувгъа да ёкъ демезлер. Мезкюр ичтимаий агъы узеринде бу адамлар озь паралары, бильги ве кучьлерине ишанып чалышмакъталар. Башкъа сёзлернен айтылса, озь эсерлери узеринде бу адамлар миллетимизге, медениетимизге нисбетен буюк севги ве дикъкъатнен, юксек мутехассыслыкъ дереджесинде чалышалар.

http://qirim.online/

Читать на русском>>

 

Категория

Источник
http://anaurt.com