Татлы шиир. Эльмаз Бахшыш

Татлы шиир 
Орман чети чайырчыкъ
Анда осе къызылчыкъ.
Яз кельген сонъ пишелер
Къызыл дане емишлер.

Кичкенечик Фазылчыкъ
Язда джыя къызылчыкъ.
Лезетлидир татлысы, 
Аша, олур файдасы.
                               Эльмаз Бахшыш  

Категория
Источник
https://anaurt.com

Комментарии