Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
*** 
Асырлардыр яшап кельди,
Меним халкъым ольмеди!
Нидже зорлукъ корип кельди,
Кимсеге тиз чёкмеди!
Падишалар, чарлар кечти,
Меним халкъым ольмеди!
Ана Ватан топрагъында
Чыракълары сёнмеди!
 
Джеллят эли сюргюн этти,
Халкъым эп бир джаймады.
Озь тилинден, топрагъындан, 
Ватанындан къайтмады!
Ят ерлерде бир авуч джан,
Къол тутушты, яймады.
Адетинден, иманындан,
Озь ёлундан таймады!
 
Иште, кене джеллят эли
Халкъыма келип етти…
Тарихымны, Ватанымны,
Ёкъ этмектир ниети.
Яваш-яваш аджыларнынъ
Ис этиле леззети.
Ата сёзнинъ, айтымларнынъ
Анълашыла икмети…
 
Эбет, агълап-сызлай гонълюм,
Козьяшларгъа богъула.
Ташып къайнагъан юрегим,
Сербестликке ынтыла.
Бугунь ынджынгъан миллетим,
Къан-яшларгъа богъула,
Осеяткъан яш несилим,
Ана тильден айрыла…
 
Рухтан тюшме, джаным халкъым,
Келир бизим кунюмиз!
Ана-баба топрагъында чалар
Бизим тоюмыз!
Къырымнынъ дёрт буджагъындан,
Топланыр эп союмыз!
Агъламайып, шенъ-къувачкъа
Толар Къырым боюмыз!
 
31/03-01/04/2015 с. Урие КАДИРОВА

Категория

Источник
http://anaurt.com