Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Yuriy Bekir oğlu Osmanov (1941 – 1993) - belli Qırımtatar Milliy Areketi iştirakçisi, siyasetçi ve alim.
 
Yuri (Yusuf) Osmanov, 1941 senesinde Qırımnıñ Büyük Qaralez köyünde (şimdi Bağçasaray rayonı) doğdı. Babası Bekir Osman 1911 senesi Büyük Özenbaşta doğğan edi. Babası II Cian Cenkinde partizan areketine qoşulıp dağğa çıqtı. 1944-te Özbekistanğa sürgünge yiberildi. Yuriy Osmanov anasınen beraber 1941 s. oktâbr ayında Azerbaycanğa köçken edi. Babası olarnen Ferğanada tapıştı. 1948-de mektepke kirip 1958-de onı bitirdi. Babası qırımtatar miliy areketiniñ faal iştirakçisi edi. Özü de 1956-da milliy areketke qoşuldı. 1965-de Moskva Yüksek Tehnik Oquv Yurtunı, daa soñra Serpuhov Energetik ve Fizik İnstitutını bitirdi. Çalışmaları neticesinde professor oldı. İlk sefer 1968-de Moskvada tutuqlandı, 1970-ge qadar apiste qaldı. Daa soñra 4 arqadaşınen beraber Özbekistanda makeme etilip Buhara yanındaki Qızılçöl apisanesine yiberildi. 1972-de azat olğan soñ Azerbaycanda Sumgait cam fabrikasında müendis olıp çalıştı. Ferğana vadiysiniñ suvlama leyhasında vazife yaptı. 1982-de yañıdan tutuqlanıp, Yaqutistanda temerküz lagerine yiberildi. Makümiyetniñ bitmesine üç kün qalğanda, hususiy maküm statusında Blagoveşçenskte (Rusiyeniñ Amur vilâyeti) apis etildi. 1987-de aqıl hastanesine yiberildi. Bu sebepnen sürgündeki qırımtatar halqı büyük kütleviy numayışlar yapqan içün aynı sene içinde azat etildi. 1989-da qırımtatar milliy areketi adına bir muracaat vesiqası azırlap Şuralar Birliginiñ Yuqarı Şurasına (yani parlamentine) yiberdi. Bu vesiqada qırımtatar halqınıñ aqları keri berilmesi ve bütün sürgün etilgen halqlar aqqında beyanname bar edi. 1990-da Qırımtatarlar Vatanğa Qaytuv Komitetiniñ reisi oldı. 1991-de bütün oğraşlarğa rağmen maruz qalınğan qattı politikalarnıñ deñişmemesi, vatanğa qaytuvğa musaade etilmemesi ve aqlarnıñ keri berilmemesi sebebinden, o künge qadar alğan bütün unvanlarını taşladı. 1993 senesinde Tavriya Ekologiya Universitetiniñ Şarqiyat bölügi müdiri oldı. Apayı Ayşe fizik ocalığı yapa. Soñ olaraq Milliy Adalet Fırqası teşebbüsi bar edi. 1993 s. noyabr 6 künü Aqmescitte öldürilgen.
 
QIRIMTATAR VİKİPEDİYASINIÑ MALÜMATI.
 
Юрий Бекир огълу Османов (1941 – 1993) - белли Къырымтатар Миллий Арекети иштиракчиси, сиясетчи ве алим.
 
Юри (Юсуф) Османов, 1941 сенесинде Къырымнынъ Буюк Къаралез коюнде (шимди Багъчасарай районы) догъды. Бабасы Бекир Осман 1911 сенеси Буюк Озенбашта догъгъан эди. Бабасы II Джиан Дженкинде партизан арекетине къошулып дагъгъа чыкъты. 1944-те Озьбекистангъа сюргюнге йиберильди. Юрий Османов анасынен берабер 1941 с. октябрь айында Азербайджангъа кочькен эди. Бабасы оларнен Фергъанада тапышты. 1948-де мектепке кирип 1958-де оны битирди. Бабасы къырымтатар милий арекетининъ фааль иштиракчиси эди. Озю де 1956-да миллий арекетке къошулды. 1965-де Москва Юксек Техник Окъув Юртуны, даа сонъра Серпухов Энергетик ве Физик Институтыны битирди. Чалышмалары нетиджесинде профессор олды. Ильк сефер 1968-де Москвада тутукъланды, 1970-ге къадар аписте къалды. Даа сонъра 4 аркъадашынен берабер Озьбекистанда макеме этилип Бухара янындаки Къызылчёль аписанесине йиберильди. 1972-де азат олгъан сонъ Азербайджанда Сумгаит джам фабрикасында муэндис олып чалышты. Фергъана вадийсининъ сувлама лейхасында вазифе япты. 1982-де янъыдан тутукъланып, Якъутистанда темеркюз лагерине йиберильди. Макюмиетнинъ битмесине учь кунь къалгъанда, хусусий макюм статусында Благовешченскте (Русиенинъ Амур виляети) апис этильди. 1987-де акъыл хастанесине йиберильди. Бу себепнен сюргюндеки къырымтатар халкъы буюк кутьлевий нумайышлар япкъан ичюн айны сене ичинде азат этильди. 1989-да къырымтатар миллий арекети адына бир мураджаат весикъасы азырлап Шуралар Бирлигининъ Юкъары Шурасына (яни парламентине) йиберди. Бу весикъада къырымтатар халкъынынъ акълары кери берильмеси ве бутюн сюргюн этильген халкълар акъкъында беяннаме бар эди. 1990-да Къырымтатарлар Ватангъа Къайтув Комитетининъ реиси олды. 1991-де бутюн огърашларгъа рагъмен маруз къалынгъан къатты политикаларнынъ денъишмемеси, ватангъа къайтувгъа мусааде этильмемеси ве акъларнынъ кери берильмемеси себебинден, о куньге къадар алгъан бутюн унванларыны ташлады. 1993 сенесинде Таврия Экология Университетининъ Шаркъият болюги мудири олды. Апайы Айше физик оджалыгъы япа. Сонъ оларакъ Миллий Адалет Фыркъасы тешеббюси бар эди. 1993 с. ноябрь 6 куню Акъмесджитте ольдюрильген.
 
КЪЫРЫМТАТАР ВИКИПЕДИЯСЫНЫНЪ МАЛЮМАТЫ

Категория

Источник
http://anaurt.com