Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ
Къырым миллий эдебиятынынъ корюмли эрбабы – языджы, драматург, публицист Юсуф Болат 1909 сенеси март 16-да Къырымнынъ Алушта шеэринде догъды. Иптидаий мектепни битирген сонъ Ялта педагогика техникумында, Акъмесджид (Симферополь) педагогика институтында, сонъра аспирантурада тасиль алды.
Юсуф Болат терен бильгили шахс сыфатында, зенгин омюр басамакъларыны басып кечти. О Къырым девлет нешриятында сиясий эдебият боюнджа муаррир, Къырым Языджылары бирлигинде месуль кятип, «Совет эдебияты» журналында муаррир вазифелеринде булунды. Экинджи джиан дженки башлагъан сонъ, Юсуф Болат Советлер Бирлиги Тыш ишлери Халкъ Комиссарлыгъында Якъын Шаркъ меселелери боюнджа референт вазифесинде фаалиет косьтерди. О Краснодар шеэринде, Къырымнынъ эалиси ичюн чыкъарылгъан «Къызыл Къырым» газетасында муаррир муавини, сонъра Бутюниттифакъ радиокомитетинде, алманлар тарафындан ишгъаль этильген улькелер ичюн берильген радиоэшиттирювлернинъ месуль муаррири оларакъ чалышты.
Юсуф Болат догъмуш халкъы иле берабер, джеза ерлеринде фаджиалы йылларны башындан кечирди. О анда Озьбекстан Языджылары бирлигинде консультант, сонъра империя черчивесинде къырым тилинде чыкъкъан екяне «Ленин байрагъа» газетасында муаррир муавини (1961 – 1982) олып чалышты. О эм чалышты, эм де иджад иле огърашып, ольмез эсерлер яратты.
Юсуф Болат, 1929 сенеси озюнинъ «Чанълар къакъылгъанда» серлевалы ильки икяеси иле эдебият дюньясына келип кирди. Бундан сонъ онынъ гурьдели иджады башланды. Юсуф Болат эдебятнынъ аман-аман бутюн жанрларында фаалиет косьтерди. Онынъ «Кузьде япракъ тёкюлир» шиирине композитор Ильяс Бахшыш тарафындан музыка язылгъан йыр, энди халкъ тюркюсине чевирильди десек аслы да мубалягъа олмаз. Назмиеттен гъайры о «Арзы къыз», «Ишлеген – тишлер», «Той девам эте», «Сонъки гедже», «Яшамакъ истейим», «Денъиз далгъасыз олмаз», «Дубаралы той» киби сыра-сыра пьесалар яратты. «Саф юреклер», «Анифе», «Садакъат», «Алим» киби романлар язды.
Юсуф Болатнынъ къалеми астындан ири колемде эсерлер иле бирликте бир талай икяелер, публикациялар догъды.
Буюк иджадкяр – буюк къалем саиби Юсуф Болат, олсун несирде я да драматургияда, назмиетте я да публицистикада о озюнинъ бутюн бильгисини, ирадесини, истидатыны къойып чалышты. Кендисининъ ве халкъынынъ юрегини раатсызлагъан гъаелерни – фикирлерни ифаделемеге тырышты. Эдип озюнинъ терен фельсефесини эбедиеттен ер алгъан эсерлериндеки образлар вастасы иле беян этти.
Юсуф Болат 1986 сенеси, джеза ерлеринде козьлерини эбедий юмды. Буюк эдип, Ташкент шеэриндеки Домбрабад джаддеси мезарлыгъында джыйылды.
 

Категория

Источник
http://anaurt.com