Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Бабам къурды бир багъча
Бабам къурды бир багъча:
Алма, армут ве алча.
Баарьде чечек ача,
Язда берекет сача.

Элиме сепет алдым,
Багъчамызны доландым,
Мейваларнынъ пишкенин
Сепетиме толдурдым.

Битам емиш къурутыр,
Анам пекмез къайнатыр.
Къышта чайнен берабер
Татам софра донатыр.
        Эльмаз Бахшыш     

Категория

Источник
https://anaurt.com