Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

Джеваире Меджитованынъ 95 йыллыгъына

  Сюргюнлик девирине аит эдебиятымызнынъ корюмли сымаларындан бири - шаире Джеваире Меджитовадыр. Онынъ ана къыймети, Ватан дуйгъусы, оджаларгъа миннетдарлыкъ киби мевзуларгъа багъышлап язгъан шиирлери назмиетимизде айры ер тута.
Бундан беш йыл эвельси И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар китапханесинде Джеваире Меджитованынъ 90 йыллыгъы кениш къайд этильген эди. Бу йыл да шаиренинъ 95 йыллыгъы мунасебетинен айны шу миллий китапханемизде хатыра акъшамы отькерильди.
Октябрь 15-те китапханеде языджылар, шаиренинъ якъынлары, эш-достлары, шиириет севдалары топландылар. Къырымтатар языджылары бирлигининъ реиси шаир Риза Фазыл Джеваире Меджитованынъ рухуна дуа окъуп, онынъ иджадынынъ дегерлиги хусусында сёз юрсетти. Китапхане окъув залынынъ хадими Эльзара Какура шаиренинъ терджимеийалыны тарифледи. Шаирени шахсен бильген языджыларымыз Урие Эдемова ве Аблязиз Велиев онынъ инсаниетлиги, истидаты акъкъында айттылар. Шаире Айше Кокиева исе Джеваире Меджитованынъ иджады боюнджа салмакълы чыкъыш япты. Къырымда нам къазангъан артист Гулизар Бекирова шаирени анъып, онынъ хатырасына багъышлап халкъ йырыны иджра этти.
  Табиий ки, тедбирде шаиренинъ къызы Сейяре Меджитованынъ чыкъышы айрыджа эеджанлы олды. Сейяре ханым онъа тувгъан тилине, эдебияткъа севгини анасы ашлагъаны, шимди озю де бедиий эсерлер язып, анасы косьтерген ёлдан кеткенини айтты.
Хатыра акъшамыны китапхане окъув залынынъ мудири Лиля Къадырова буюк усталыкънен алып барды. Акъшамда шаиреге багъышлап азырлангъан серги де нумайыш этильди.
Озь мухбиримиз.

Категория

Источник
http://www.yanidunya.org