Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

 
 
ОН ЭКИЛЕР
Дагъларны инълеткен бу фаджианы
Сыгъдырып олурмы дестан баблары.
Бизим джоюкъларнынъ эсапсыз саны,
Энди толдурмалы сийрек сафларны!
Асып-кесмек деври, дургъунлыкъ деври
Шукюр, артта къалды къоркъунчлы тюшдай.
Энди язмалымыз юрек эмири,
Ильхам къанат кере сербест, урь къушдай.
Язмакъ къайда эди Кърым сёзюни,
Атта ава булут демеси ясакъ!
Адалет, акъикъат ачты козюни,
Энди тек яшамакъ, керек яшамакъ!
Юрегим дертлидир кечкен аллардан,
Эп сызып ташлайман язгъанларымны.
Ич бир анъ чыкъмайсыз сиз хаяллардан,
Он экилер, динъленъиз аизарымны!..
Сиз олгъан олсанъыз, биз аджемилер,
Уйдурып отурмаз эдик бейитлер.
Иджатта биз къайыкъ, сизлер гемилер,
Ватан огъурында кеткен шеитлер!
Сиз дженкке кеткенсиз видждан эмринен,
Бир къолда автомат, биринде къалем.
Яралар сызлады сизинъ тенлерден,
Оюнъыз: «Сагъ къалсын, Ватаным, балам!
— Сиз къалемдешлерим, явны ургъанда,
Ана юртунъыздан сюрдилер халкъны.
Яранъыздан къанлар тамлап тургъанда,
Гъурбетлик ёлуна бурдылар халкъны.
Бизлер къапалгъанда, вагон-къафеске,
Сизинъ къуршунлардан геберди душман.
Ватан, Сталин деп, сонъки нефесте
Садакъат ёлунда джан бердинъиз, джан!..
Сизлер савулмагъан он эки ярам,
Айтылмагъан сёзюм ве чыкъмагъан сесим!
Он экилер, сизге буюк итирам,
Сизден къанатлана курешчен неслим.
Шаирсиз халкъ олмай, халкъсыз иджаткяр,
Эм юрттан айрылдыкъ, эм де сизлерден.
Бу элем, асретлик юреклер якъар,
Теселля тапамыз сизинъ сёзлерден!
Эбедий алевнинъ ялынларында
Шиирлеринъизнинъ арарети бар.
Рухунъыз бар денъиз ялыларында,
Къальбинъизге бенъзей раатсыз далгъалар!
Тойда, джыйында янъгъырай йырынъыз,
Бизлер де джошамыз, гонъюлъ юкселе.
Къонамыз башында бардыр еринъиз,
Сизинъ изинъизден яш эвлят келе.

Категория

Источник
http://anaurt.com