Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

(1888-1961) Шевкъий Бекторе 1888 сенеси Румынияда, Каблаклар коюнде оджа къорантасында догъды. Беш яшында экенде, къорантасы Тюркиеге, Анкъара дживарындаки Къара къая коюне кочъти. Ильк тасилини койде ве рушдие тасилини Хаймана къасабасында алды. Сонъра окъувыны девам эттирмек ичюн Истанбулгьа кете. 1912 сенеси окъуяткъан иляхиет факультетинден озьбашына Балкъан дженкине кетти. Къырымгъа ильк дефа 1909 сенеси кельди. Къырымтатар фольклоры ве этнографиясы иле огърашты. 1914 сенеси, Биринджи джиан дженки башлагьанда, Шевкъий Бекторе Къырымда оджалыкъ эте эди. Дженк башлагьанынен, Ирандан кечип, Тюркиенинъ Ван шеэриндеки тюрк ордусына кьошулды. 1918 сенеси эвленип, къадыны Амиде ханым иле Къырымгъа къайта, Атушта больгесининъ Къуру Озень коюнде мектеп ача ве анда дерс бере. 1921—1922 ачлыкъ сенелери Тотайкойдеки оджалар техникумында чалыша. Сонъра Дагьыстангьа кетип, Темирханшура шеэрининъ педагогика техникумында оджалыкъ япа. 1924 сенеси Бакуда топлангъан тюркшынаслар къурултайында Дагъыстан векили сыфатында иштирак эте. 1926 сенесинден Ашхабад педагогика техникумынынъ окъув ишлери мудири вазифесинде булуна. Шу араларда къыскъа бир муддет Къарачай-Черкесиенинъ Баталпаша шеэринде чалышты. 1932 сенеси март 25-те ГПУ хадимлери тарафындан якьаланып, "миллетчи" сыфатында он йыл шиддетли апске махкюм олуна. Андан азат этильген сонъ, 1948 сенесинедже Озьбекистаниынъ Янъыёл шеэринде яшады. Тюрк ватандашы паспортыны къайтармакъ ичюн мектюплер яза. 1948 сенеси декабрь 17 куню МГБ хадимлери тарафындан якъаланып, бир къач айдан сонъ "телюкели шахс" къабаатынен Сибирьге, Большая Мурта коюне ёлланыла... 1956 сенеси Тюркие эльчилиги ве озь къорантасынынъ арекетлери нетиджесинде лагерьден къуртулыл, Истанбулгьа къайта, Шевкъий Бекторе ильк шиирлерини генчлик чагьында язып башлады. 1917 сенеси "Тюрк юрду" меджмуасында онынъ "Силем" адлы шиири басылды. Къырымгъа кельген сонъ, 1918—1919 сенелери Къуру Озеньде "Шаршур" адына эльязма меджмуасыны азырлап, кой халкъына дагьытты. 1920 сенеси Акъмесджитте "Эргенекон" адлы шиирлер джыйынтыгьыны нешир эттирди. 1923 сенеси Тотайкойде онынъ "Татарджа сарф ве нахф", 1925 сенеси Акъмесджитте "Татар элифбеси" ве 1927 сенеси Ашхабатта "Туркмен тилининъ сарфы" киби китаплары нешир олунды. Вефатындан сонъ, 1965 сенеси Тюркиеде "Волга къызыл акъаркен" адынен Шевкъий Бекторенинъ хатырлавлар китабы басылды. Бу эсери ана тилимизде "Йылдыз" меджмуасы саифелеринде (1992, № 3, 4, 5-6, 1993, № 1, 2) дердж олунды. Шевкъий Бекторе 1961 сенеси Тюркиеде вефат этти.

Категория

Источник
http://www.qirimlar.com/index.php/edebiyat/bektore